AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:

              (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.              (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

              (2) Cho dd HCl tới dư vào dd NaAlO2.                                    (5) Sục khí CO2 tới dư vào dd Ca(OH)2

              (3) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Na3PO4.                  (6) Nhỏ dung dịch H3PO4 vào dd AgNO3.

       Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>