• Câu hỏi:

  Tỉ khối của khí A đối với  H2 là 22. A là khí nào trong các khí sau?

  • A. NO2
  • B. N2
  • C. CO2
  • D. Cl2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({d_{A/{H_2}}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_{{H_2}}}}} = 22 \Rightarrow {M_A} = 22.{M_{{H_2}}} = 22 \times 2 = 44\)

  Đó là khí CO2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC