YOMEDIA
NONE
 • Choose the word or phrase (a, b, c or d) that best fits the blank space in each sentence.

  Câu hỏi:

  She was able to ______ all the tasks assigned to her.

  • A. keep on
  • B. set up
  • C. put off
  • D. carry out

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10663

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON