ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

  • A. Giai cấp nông dân
  • B. Giai cấp công nhân
  • C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến
  • D. Giai cấp tư sản, dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Giai cấp địa chủ phong kiến là giai cấp thống trị và họ trở thành tay sai cho thực dân Pháp câu kết với thực dân Pháp bóc lột nhân dân ta.Giai cấp địa chủ được chia thành:
   • Đại địa chủ: có nhiều ruộng đất, câu kết với thực dân Pháp bóc lột nhân dân ta.
   • Trung địa chủ
   • Tiểu địa chủ
  • Những địa chủ phong kiến phản cách mạng được thực dân Pháp dung dưỡng và nuôi béo để đàn áp nhân dân ta chính vì vậy đây chính là đối tượng của cách mạng
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5748

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON