ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  People _________ do not love nature may not love anything else in life.

  • A. whom
  • B. whose
  • C. which
  • D. who

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Đại từ quan hệ bổ nghĩa cho danh từ chỉ người (people), đồng thời làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ là “who”. “Whom” tuy chỉ người nhưng để bổ nghĩa cho túc từ trong mệnh đề quan hệ, không thực hiện hành động; ở đây bổ nghĩa cho chủ ngữ, thực hiện hành động “love”

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26556

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề tuyển sinh Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON