AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau .

  a. Fe3O4  + H2      →  Fe  + H2O               

  b. CH4   + O2   →  CO2  + H2O

  Lời giải tham khảo:

  Fe3O4  +  4H2  →  3Fe  +  4H2O

  2Na + 2H2O →2NaOH + H2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>