AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tứ diện ABCD. Người ta định nghĩa "G là trọng tâm tứ diện ABCD khi \(\overrightarrow {GA} + \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} + \overrightarrow {GD} = \overrightarrow 0 \)". Khẳng định nào sau đây là sai?

  • A. G là trung điểm của IJ với I là trung điểm của AB và J là trung điểm của CD
  • B. G là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm của AC và BD
  • C. G là trung điểm của đoạn thẳng nối trung điểm của AD và BC
  • D. Chưa thể xác định được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>