AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho trước var B: array[1..N] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  tong:= 0; for i:= 1 to N do 

           if B[i] < 0 then tong:= tong + B[i];

  • A. Gán giá trị 0 cho biến tong
  • B. Tính tổng giá trị của các phần tử lớn hơn 0 ở trong mảng
  • C. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng
  • D. Tính tổng giá trị của các phần tử nhỏ hơn 0 ở trong mảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>