• Câu hỏi:

  Cho trước var A: array[1..N] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  write('Day so vua nhap vao la: '); 

  for i:= 1 to N do

       write(A[i]:4);

  • A. Hiển thị trên màn hình nội dung: "A[i]:4"
  • B. Hiển thị trên màn hình nội dung: "Day so vua nhap vao la: "
  • C. Hiển thị trên màn hình nội dung: "Day so vua nhap vao la: A[i]:4 "
  • D. Tất cả đáp án A, B và C đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC