AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Đường cao AH (H thuộc BC); Tia phân giác góc A cắt BC tại D.

              a/ Chứng minh tam giác ABC đồng dạng tam giác HAC.

              b/ Chứng  minh AC2 = BC.HC

              c/Tính độ dài các đọan thẳng  BC, DB, DC.(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

  Lời giải tham khảo:

  a) Lập luận được tam giácABC đồng dạng tam giác HAC. (Hai tam giác vuông có góc nhọn bằng nhau)

  Kết luận viết đúng thứ tự các đỉnh tương ứng

  b) Lập được tỉ lệ thức \(\frac{{AB}}{{HA}} = \frac{{BC}}{{AC}} = \frac{{AC}}{{HC}}\) 

  Suy ra được: AC2 = BC.HC

  c) Tính được  BC = 10 cm

  Áp dụng tính chất  tia phân giác:  \(\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{{BD}}{{DC}}\) 

   Theo T/C tỉ lệ thức suy ra được  \(\frac{{DB}}{6} = \frac{{DC}}{8} = \frac{{BD + DC}}{{6 + 8}} = \frac{{BC}}{{14}} = \frac{{10}}{{14}} = \frac{5}{7}\)

  Từ \(\begin{array}{l}
  \frac{{BD}}{6} = \frac{5}{7} \Rightarrow BD = \frac{{30}}{7} \approx 4,29cm\\
  \frac{{DC}}{8} = \frac{5}{7} \Rightarrow DC = \frac{{40}}{7} \approx 5,71cm
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>