AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho chương trình viết bằng PASCAL sau đây:

  PROGRAM GiaiPTBac2;

  uses crt;

  var A, B, C : real;

  DELTA, X1, X2 : real;

  BEGIN

              write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);

  readln(A, B, C);

  DELTA := B*B – 4*A*C ;

  if  DELTA < 0 then writeln(‘ Phuong trinh vo nghiem.’);

  X1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2 *A) ;

  X2 :=  – B / A – X1 ;

  writeln(‘ X1 = ’, X1);

  writeln(‘ X2 = ’, X2);

  readln

  END.

  Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

  • A. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai hoàn chỉnh
  • B. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai sai vì không thông báo nghiệm trong trường hợp có nghiệm kép
  • C. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai sai vì với trường hợp phương trình vô nghiệm, chương trình vẫn thực hiện tính nghiệm thực
  • D. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai sai vì chỉ xét trường hợp DELTA  < 0 mà thôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>