AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Tìm x để giá trị phân số \(\frac{{x - 12}}{4}\) và phân số \(\frac{1}{2}\) bằng nhau.

  b) Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện \(1 < \frac{x}{3} < 2\) 

  c) Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra. Số bài lớp đó đạt điểm giỏi bằng \(\frac{1}{3}\) tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng \(\frac{9}{{10}}\) số bài còn lại. Tính số bài đạt điểm trung bình, biết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và điểm kém.

  Lời giải tham khảo:

  a) \(\frac{{x - 12}}{4} = \frac{1}{2}\)

  \(\begin{array}{l}
  \left( {x - 12} \right).2 = 4.1\\
  2x - 24 = 4\\
  x = 14
  \end{array}\)

  b) Do \(1 < \frac{x}{3} < 2 \Rightarrow \frac{3}{3} < \frac{x}{3} < \frac{6}{3}\) nên 3 < x < 6

  Vì x là số nguyên nên x = 4; x = 5 

  Vậy có hai giá trị tìm được là x = 4; x = 5

  c) Số bài loại Giỏi là: \(45.\frac{1}{3} = 15\) (bài)

  Số bài loại Khá là \(\frac{9}{{10}}.\left( {45 - 15} \right) = 27\) (bài)

  Số bài loại Trung Bình 45 - 15 - 27 = 3 (bài)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>