• Choose the word or phrase - a b, c, or d - that best complete sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  ……… is traditional music from a particular country, region, or community.

  • A. Blues
  • B. Classical music
  • C. Folk music
  • D. Jazz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC