Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm tiếng Anh lớp 10 - THPT Lê Viết Tạo (Thanh Hóa)

19/07/2017 695.67 KB 970 lượt xem 7 tải về

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 THPT Lê Viết Tạo - Thanh Hóa. Hi vọng với đề thi này các em có thêm tài liệu chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra đánh giá đầu năm. 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHÂT LƯỢNG ĐẦU NĂM

TIẾNG ANH LỚP 10

ĐỀ A

I. NGỮ ÂM: (1 điểm) Chọn từ mà phần phần gạch chân có cách phát âm khác với 3 từ còn lại:

  1. A. where                              B. who                                 C. what                                D. why
  2. A. cheap                               B. character                          C. children                           D. church
  3. A. humor                              B. hug                                  C. plumber                           D. erupt
  4. A. looked                             B. missed                             C. watched                           D. wanted

II. NGỮ PHÁP: (3 điểm)

A. Chọn đáp án thích hợp nhất (A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu sau:

1. We should _________all the electric appliances when leaving our room.

         A. turn off                          B. turning off                        C. turn on                             D. turning on

2. You don’t like tea, _______?

         A. do you                           B. isn’t it                               C. don’t you                         D. are you

3. He can’t go to see his friends. He hasn’t got _____ time.

         A. a                                    B. many                                C. much                                D. a lot

4. I haven’t heard from you ______ a long time.

         A. since                              B. for                                    C. in                                     D. at

5. Bod failed his physics test. _________, he has to do the test again.

         A. So                                  B. However                          C. Because                           D. Therefore

6. The man _________ helped us last week is a doctor.

         A. which                            B. whom                               C. who                                  D. whose

B. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:

1. My father (be) _____________ a doctor. He (work) _____________ in a hospital in Thanh Hoa City every day.

2. He had a bad fall while he (repair) ________________ his roof.

3. I suggest (have) _____________ a separate wastabasket for westepaper.

4. Why __________ Huy (not want) ______________ to play soccer last Sunday?

5. If I had enough money, I (buy) _____________ that hat.

.....

V. VIẾT: (2.5 điểm)

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi:

1. He has decorated and cleaned his house for over a week.

His house ______________________________________________________.

2. Let’s go camping next week.

Why don’t _____________________________________________________?

3. You must do this exercise carefully.

ð This exercise __________________________________________________.

4. She can't buy a new bike because she doesn't have enough money.

ð If she _________________________________________________________.

5. Jane asked Mary “Do you like this computer?”

Jane asked Mary __________________________________________________.

B. Hoàn thành các câu sau bằng các từ gợi ý:

1. How far/ it/ your house/ the school?

_______________________________________________________________

2. It / be/ necessary/ practice English / every day /.

_______________________________________________________________

C. Sắp xếp từ, cụm từ thành câu hoàn cảnh dùng từ gợi ý:

1. very/ is/ in/ stamps/ Hoa/ interested/ collecting.

_______________________________________________________________

2. people/ in/ How/ your/ are/ many/ family/ there/?

_______________________________________________________________

3. worn/ He/ same/ the/ has/ here/ he/ old/ moved/ since/ coat.

ĐỀ B

III. TỪ VỰNG: (1 điểm)

Chọn từ đúng trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

1. You must drive ___________________. (careful / carefully)

4. It’s a very _________________ book. (interesting / interested)

2. Tokyo is one of the _______________ cities in the world. (biggest / bigger)

4. __________________, he got lost the way home . (unlucky / unluckily)

IV. ĐỌC HIỂU: (2,5 điểm)

A. Điền vào chỗ trống được đánh số bằng một từ thích hợp trong hộp để hoàn thành đoạn văn sau:

 then                           where                  do                     cheaper                        bags

Nowadays lots of people drive to large supermarket to (1)_______________ their shopping. These supermarkets have car-parks, so you can buy several (2)________________ of shopping. You can fill your trolley, and (3)_________________ put it to your car. Some people prefer to go to local shops. These small shops are usually (4)_________________ than supermarkets. Some towns have an open air market in the center, (5)____________ you can buy fruit and vegetables, but you have to carry your shopping home.

B. Đọc kỹ đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau:

Have you ever visited London, one of the most famous cities in the world? London is divided into three parts, The City, the West End and the East End. The City is Britain’s commercial and banking center. The West End is the part where rich people live. The East End is the part where poor people live.

Lenin visited London before the Great October Socialist Revolution. He often came to work at the British museum. He gathered material for his works. Lenin studied the life of the British workers and British labour movement. He attended meetings and gatherings. He spent much time in learning English in order to master it. Lenin liked to walk around the city to learn more about the British capital. He called London the city of striking contrasts.

1. How many parts is London divided into?

_________________________________________________________     

2. Where do the rich people live?

_________________________________________________________     

3. Where do the poor people live?

_________________________________________________________     

4. When did Lenin visit London?

_________________________________________________________     

5. What did he spend time doing?

_________________________________________________________      

.....

{--Xem đầy đủ nội dung tại mục Xem Online hoặc Tải về--}

Trên đây là trích đoạn nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 10 THPT Lê Viết Tạo - Thanh Hóa. Để xem được đầy đủ nội dung và chi tiết đáp án các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

 

Tài liệu liên quan