Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Chương 1 Sự điện li có đáp án

17/07/2017 663.02 KB 666 lượt xem 16 tải về

Tải về

Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Chương Sự điện li có đáp án. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học. Chúc các em học hiệu quả.

KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI

MÔN HÓA HỌC – LỚP 11

 

Câu 1: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan                                                         B. CaCl2 nóng chảy               

C. NaOH nóng chảy                                                   D. HBr hòa tan trong nước

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Sự điện li là quá trình hòa tan một chất vào dung môi (thường là nước) tạo thành dung dịch.

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện một chiều.

C. Sự điện li là sự phân li một chất ra ion khi chất đó hòa tan trong nước hay khi nóng chảy.

D. Sự điện li là quá trình oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch.

Câu 3: Trong dung dịch HNO3 0,01 mol/l, nồng độ ion OH- ở 25oC là:

A. [OH-] = 1,0.10-14    B. [OH-] = 1,0.10-12                C. [OH-] = 1,0.10-2                  D. [OH-] = 1,0.10-10

Câu 4: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3 & CuSO4        B. NaHSO4 & Na­2CO3             C. NaAlO2 & HCl                     D. CaCl2 & AgNO3

Câu 5: Cần thêm vào 10,0 ml dung dịch HCl có pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch có pH = 3? (coi thể tích dung dịch không thay đổi khi trộn hai dung dịch).

A. 10 ml                      B. 90 ml                                  C. 100 ml                                D. 40 ml

Câu 6: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

A. [H+] = 0,10 M         B. [H+] < [CH3COO-]               C. [H+] > [CH3COO-]               D. [H+] < 0,10 M

Câu 7: Dung dịch X chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- và d mol Cl-. Biểu thức nào dưới đây là đúng?

A. a + 2b = c + 2d      B. a + 2b = c + d                     C. a +b = c + d                        D. 2a + b = 2c + d

Câu 8: Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

A. NaNO2                    B. KBr                                     C. Fe(NO3)3                 D. KI

Câu 9: Phương trình H+ + OH- D H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

A. HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + H2O                             B. H2SO4 + Ba(OH)2  → BaSO4  +  2H2O

C. HNO3 +NaOH  →  NaNO3  +   H2O                        D. CH3COOH  +  NaOH  → CH3COONa  +  H2O

Câu 10: Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là:

A. Axit                         B. Trung tính                         C. Kiềm                       D. Không xác định được

Câu 11: Chất điện li mạnh là chất:

A. Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đều phân li thành ion.

B. Dễ nhường electron cho chất khác.                               

C. Làm đổi màu chất chỉ thị màu.

D. Khi tan trong nước cho môi trường có pH = 7.

Câu 12: Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

A. Axit                         B. Trung tính                         C. Bazơ                       D. Muối

Câu 13: Muối trung hòa là loại muối:

A. Tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu.                         

B. Không còn hiđro trong gốc axit.

C. Không có khả năng phản ứng với axit và bazơ.

D. Tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh

Câu 14: Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

A. 0,2 mol Al2(SO4)3               B. 0,4 mol Al+             C.1,8 mol Al2(SO4)3    D. Cả A và B đều đúng

Câu 15: Dung dịch điện li dẫn điện được là do sự di chuyển của:

A. Các cation              B. Các anion               C. Các phân tử hòa tan                      D. Cation và anion

 

ĐÁP ÁN

1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.D

7.B

8.C

9.C

10.C

11.A

12.B

13.B

14.D

15.D

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Chương Sự điện li có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo thêm:

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)-

 

Tài liệu liên quan