YOMEDIA
NONE

Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11

Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11

Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 = 1 000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V.

a) Tính suất điện động E và điện trở trong r của pin này.

b) Diện tích của pin là S = 5 cm2 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimét vuông diện tích là w = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất H của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R2

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Áp dụng định luật Ôm dưới dạng :

\({U_N} = E - {\rm{Ir}} = E - \frac{{{U_N}}}{R}r\)

 và từ các số liệu của đầu bài ta đi tới hai phương trình là :

0,1 = E - 0,0002r   

và    0,15 = E -  0,00015r

Nghiệm của hệ hai phương trình này là : E = 0,3 V và r = 1000 Ω

b) Pin nhận được năng lượng ánh sáng với công suất là :

Ptp = wS = 0,01 W = 10-2 W

Công suất toả nhiệt ở điện trở R2 là Pnh = 2,25.10-5 W.

Hiệu suất của sự chuyển hoá từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng trong trường hợp này là :     

\(\;H = \frac{{{P_{nh}}}}{{{P_{tp}}}} = {\rm{ }}2,25.10{\;^{ - 3}}\; = {\rm{ }}0,225\% .\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON