ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 33.7 trang 92 SBT Vật lý 11

Bài tập 33.7 trang 92 SBT Vật lý 11

Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là f= 1 cm; f2  = 4 cm. Độ dài quang học của kính là d= 15 cm.

Người quan sát có điểm Cc cách mắt 20 cm và điểm Cv ở vô cực.

a) Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính (mắt đặt sát kính) ?

b) Năng suất phân li của mắt người quan sát là ε = 1'. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm của vật mà người quan sát còn phân biệt được khi ngắm chừng ở vô cực.  

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Khoảng có thể xê dịch vật MN tương ứng với khoảng CV CC có thể sẽ dịch ảnh.

\(\begin{array}{*{20}{c}} {{d_2}^\prime = - O{C_V} \to \infty }\\ {{d_2} = {f_2} = 4cm}\\ {{d_1}^\prime = l - {d_2} = 20 - 4 = 16cm}\\ {{d_1} = \frac{{16.1}}{{15}} \approx 10,67mm} \end{array}\)

 \(\begin{array}{*{20}{c}} {{d_2}^\prime = - {O_2}{C_C} = - 20cm}\\ {{d_2} = \frac{{20.4}}{{24}} = \frac{{10}}{3}cm}\\ {{d_1}^\prime = l - {d_2} = 20 - \frac{{10}}{3} = \frac{{50}}{3}cm}\\ {{d_1} = \frac{{100}}{{94}} \approx 10,64mm} \end{array}\)

 Vậy Δd = 0,03mm ≈ 30µm.

b) Khi ngắm chừng ở vô cực, ảnh A1’B1’ của vật tạo bởi vật kính ở tại tiêu diện vật của thị kính (Hình 33.1G).

Khoảng ngắn nhất trên A1’B1’ mà mắt phân biệt được:

Δy1’ = f2tanε = f2ε

Suy ra khoảng ngắn nhất trên vật:

\(\Delta y = \frac{{\Delta {y_1}'}}{{\left| {{k_1}} \right|}} = \frac{{{f_2}\varepsilon }}{{\left| {{k_1}} \right|}} \approx 0,8\mu m\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.7 trang 92 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1