YOMEDIA

Tổng hợp các dạng bài tập Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Tải về
 
NONE

Dưới đây là Tổng hợp các dạng bài tập Tiếng Anh cho học sinh tiểu học đã được Hoc247 biên soạn. Với các dạng bài tập khác nhau, các em sẽ có cơ hội luyện tập và ôn lại kiến thức đã học. Mời các em và quý phụ huynh cùng xem chi tiết tư liệu ngay sau đây.

ATNETWORK

TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

1. Đề bài

1.1. Choose the odd one out

1. A. night                   B. hospital                   C. school                     D. airport

2. A. morning             B. shop                        C. afternoon                D. evening

3. A. chocolate            B. bank                        C. sweets                     D. cake

4. A. get up                 B. go to school            C. go home                  D. balloon

5. A. zoo                     B. police station          C. nuts                         D. train station

1.2. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. PATHR ………………………………………… …

2. GREASS ……………………………………..….…..

3. TRAEE ……………………………………..….….

4. FLOAWER ……………………………………..….….

5. CHAISE ……………………………………..…….

6. CREOSS ……………………………………….….

7. LAUEGH …………………………………………..

8. SHAOUT ………………………………………….

1.3. Circle the word odd one out

1. spring chess winter summer

2. DVD player TV MP3 player shopping

3. cooking fishing autumn painting

4. Australia CD player Brazil Egypt

5. tennis volleyball season football

1.4. Reorder the words to make sentences

1. two/ These/ are/ pens.

................................................................................................

2. the/ to/ teachers/ Listen/ please.

..............................................................................................

3. is/ My/ big./ classroom

..............................................................................................

4. my / is/ father./ That

...............................................................................................

5. school bag / your,/ Peter./ Open

...............................................................................................

6. meet/ Nice,/ too./ you/ to

..............................................................................................

7. This / is/ bedroom./ my

...............................................................................................

8. , please./ teeth/ your/ Clean

...............................................................................................

9. my/ is/ teacher ,/ too./ She

...............................................................................................

10. , please./ to/ the picture / Point

...............................................................................................

1.5. Match the questions (1-5) and answers (a-e)

1. What color is it?

2. Do you like that dress?

3. How much are they?

4. Where are the shoes?

5. How much is this shirt?

a. They are over there.

b. They’re 30,000 VND.

c. Yes, I do.

d. It’s purple.

e. It’s 300,000 VND.

2. Đáp án

2.1. Choose the odd one out

1. A 2. B 3. B 4. D 5. C

2.2. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. Path

2. Grass          

3. Tree

4. Flower

5. Chase         

6. Cross          

7. Laugh         

8. shout

2.3. Circle the word odd one out

1. Chess

2. Shopping

3. Autumn

4. CD player

5. season

2.4. Reorder the words to make sentences

1. These are two pens.

2. Listen to the teacher, please.

3. My classroom is big.

4. That is my father.

5. Open your school bag, Peter.         

6. Nice to meet you, too.

7. This is my bedroom.

8. Clean your teeth, please.

9. She is my teacher, too.

10. Point to the picture please.

2.5. Match the questions (1-5) and answers (a-e)

1. d 2. c 3. b 4. a 5. e

---

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung tài liệu Tổng hợp các dạng bài tập Tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON