ON
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 Đại số 11 Trường THPT Cây Dương năm học 2017 - 2018

Tải về
VIDEO

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2017 - 2018 sau đây gồm 20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 2 - Tổ hợp xác suất phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÂY DƯƠNG

TỔ: TOÁN – LÝ - TIN

ĐỀ KIỂM TRA XÁC SUẤT

Thời gian: 45 phút

 

 

Mã đề: 111

Họ và tên :………………………………….Lớp:………...……….……..………

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Cho  là một biến cố liên quan phép thử . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A.  \(P(A)\) là số lớn hơn0 .                                         B. \(P\left( A \right) = 1 - P\left( {\overline A } \right)\) .

C. \(P\left( A \right) = 0 \Leftrightarrow A = \Omega \) .                                             D. \(P(A)\) là số nhỏ hơn 1.

Câu 2. Cho A và B là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu \(\Omega \). Phát biểu sai?

A. Nếu A, B đối nhau thì \(A \cup B = \Omega \).

B. Nếu \(A = \bar B\) thì \(B = \bar A\).

C. Nếu  là biến cố không thì  là chắc chắn.

D. Nếu \(A \cap B = \emptyset \) thì  A và B đối nhau.

Câu 3. Số cách xếp n ( n > 1) học sinh thành một hàng ngang là ?

A. n!.                                B. 2n.                                C. \(n^n\).                               D. n.

Câu 4. Bạn An có hai áo màu khác nhau và ba quần kiểu khác nhau. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

A. 6.                                 B. 10 .                               C. 5 .                                 D. 20.

Câu 5. Trong khai triển \({\left( {a + b} \right)^n}\), số hạng tổng quát của khai triển là:

A. \(C_n^{k + 1}{a^{n - k + 1}}{b^{k + 1}}\) .              B. \(C_n^k{a^{n - k}}{b^{n - k}}\) .                  C. \(C_n^k{a^{n - k}}{b^k}\) .                     D. \(C_n^{k + 1}{a^{n + 1}}{b^{n - k + 1}}\) .

Câu 6. Xét một phép thử có không gian mẫu \(\Omega \) và A là một biến cố của phép thử đó. Phát biểu sai?

A. \(P\left( A \right) = 1 - P\left( {\bar A} \right)\) .

B. Xác suất của biến cố A là số: \(P\left( A \right) = \frac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}}\).

C. \(0 \le P\left( A \right) \le 1\) .

D.  \(P\left( A \right) = 0\) khi và chỉ khi A là biến cố chắc chắn.

Câu 7. Cho tập A gồm 10 phần tử. Số tập con gồm 5 phần tử của tập A là?

A. \(A_{10}^5\).                              B. \(C_{10}^5\) .                              C.  \({P_5}\).                                D. \({10^5}\).

Câu 8. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 4 học sinh nữ và 4 học sinh nam thành một hàng dọc sao cho nam nữ luôn xen kẽ nhau ?

A. 576 .                             B.40320 .                         C.  2880 .                          D. 1152

Câu 9. Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai phương án. Nếu phương án thứ nhất có m cách thực hiện và phương án thứ hai có n cách thực hiện không trùng với bất kỳ cách nào của phương án thứ nhất thì có bao nhiêu cách hoàn thành công việc ?

A. m+n.                          B.1/2 m.n .                         C. m.n.                             D. (m+n)/2.

Câu 10. Cho \({\left( {1 - 4x} \right)^n} = {a_0} + {a_1}x + ... + {a_n}{x^n}\) thỏa \({a_0} + {a_1} + ... + {a_n} = 6561\). Tìm số nguyên n.

A. n=6                           B. n=8 .                          C. n=10                       D. n=9

---Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn Toán lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1