ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích 11 Trường THPT Đức Thọ năm học 2017 - 2018

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích lớp 11 năm học 2017 - 2018 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - hàm số lượng giác và phương trình lượng giác phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ - HÀ TĨNH   

Bài kiểm tra 1 tiết giải tích chương I

Họ và tên:…………………………………..lớp 11a1

 

I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 3\sin x + 4\cos x + 1\) là:

 A. \(\max y = 6,\min y =  - 2\),   B. \(\max y = 4,\min y =  - 4\),  

C. \(\max y = 6,\min y =  - 4\),   D. \(\max y = 6,\min y =  - 1\),

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. \(\sin x =  - 1 \Leftrightarrow x =  - \frac{\pi }{2} + k2\pi ,{\rm{  }}k \in Z\).        B. \(\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi ,{\rm{  }}k \in Z\).

C. \(\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k2\pi ,{\rm{  }}k \in Z\).                     D. \(\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,{\rm{  }}k \in Z\).

Câu 3. Nghiệm của phương trình \(\cot \left( {2x - {{30}^0}} \right) =  - \frac{{\sqrt 3 }}{3}\)

A. 30o + k90o (\(k \in Z\))         B. 45o + k90o (\(k \in Z\))      C. -75o + k90o (\(k \in Z\))   D. 75o + k90o (\(k \in Z\))

Câu 4. Giải phương trình \(2{\sin ^2}x + \sin x - 3 = 0\)

A. \(k\pi \)      .                B. \(\frac{\pi }{2} + k\pi \)              C. \(\frac{\pi }{2} + k2\pi \).            D. \(\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = \frac{\pi }{2} + k\pi ;x = {\rm{arcsin}}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{2}}} + k2\pi .}\\
{x = \pi  - {\rm{arcsin}}\frac{{\rm{3}}}{{\rm{2}}} + k2\pi .{\rm{           }}}
\end{array}} \right.\) 

Câu 5. Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

A.   \(\sqrt 3 \sin 2x - \cos 2x = 2\)   B. \(3\sin x - 4\cos x = 5\)    

C. \(\sin x = \frac{\pi }{3}\)                    D. \(\sqrt 3 \sin x - \cos x =  - 3\)

Câu 6. Phương trình \({\cos ^2}x - \sqrt 3 \sin x.\cos x = 0\) có nghiệm là:

A.  \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi ;\,x = \frac{\pi }{6} + k\pi \).                               B.\(x = k\pi ;\,x = \frac{\pi }{6} + k\pi .\)

C.  \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi ;\,x = \frac{\pi }{3} + k\pi .\)                                 D.\(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ;\,x = \frac{\pi }{6} + k\pi .\)

Câu 7: Nghiệm của phương trình \(\sin 5{\rm{x}} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\) là:

A.   \(\frac{\pi }{{15}} + k\frac{{2\pi }}{5}\) và \(\frac{{2\pi }}{{15}} + k\frac{{2\pi }}{5}\left( {k \in Z} \right)\)              B. \(\frac{{2\pi }}{{15}} + k\frac{{2\pi }}{5}\)   và \(\frac{{4\pi }}{{15}} + k\frac{{2\pi }}{5}\left( {k \in Z} \right)\) 

C. \(\frac{{2\pi }}{{15}} + k\frac{{2\pi }}{5}\)   và \(\frac{\pi }{5} + k\frac{{2\pi }}{5}\left( {k \in Z} \right)\)                 D. \(\frac{\pi }{{15}} + k\frac{{2\pi }}{5}\)  và \(\frac{{4\pi }}{{15}} + k\frac{{2\pi }}{5}\left( {k \in Z} \right)\)

Câu 8: Nghiệm của phương trình sin4x – cos4x = 0 là:

A. \(x = \frac{\pi }{3} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)        B. \(x = \frac{\pi }{4} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)  C. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)   D. \(x = \frac{\pi }{6} + k\pi \left( {k \in Z} \right)\)  

Câu 9: Số nghiệm của phương trình \(\frac{{\sin 3x}}{{\cos x{\rm{ }} + {\rm{ }}1}} = 0\) thuộc đoạn \([2\pi; 4\pi]\) là:    

A. 6                         B. 4                             C. 5                       D. 2

Câu 10: Số nghiệm của phương trình \({\rm{cos}}\left( {\frac{x}{2} + \frac{\pi }{4}} \right) = 0\) thuộc đoạn \([\pi; 8\pi]\) là: 

A. 3                         B. 2                              C. 4                       D. 1

--Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)