YOMEDIA

Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ

Tải về
 
ZUNIA12

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nam Phù Cừ. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu bài tập đa dạng, ôn tập lại các kiến thức đã học một cách hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

ANYMIND360

BỘ 80 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ĐIỆN LI MÔN HÓA HỌC 11 NĂM 2020 TRƯỜNG THPT NAM PHÙ CỪ

 

Câu 1: Phương trình điện li nào sau đây không đúng ?

A. HCl → H+ + Cl-

B. CH3COOH ⇌ CH3COO- + H+

C. H3PO4 → 3H+ + PO43-

D. Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

Câu 2: Phương trình điện li nào sau đây viết đúng ?

A. H2SO4 ⇌ H+ + HSO4-

B. H2CO3 ⇌ 2H+ + HCO3-

C. H2SO3 → 2H+ + SO32-

D. Na2S ⇌ 2Na+ + S2-

Câu 3: Các chất dẫn điện là

A. KCL nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.

B. dung dịch glucozơ , dung dịch ancol etylic , glixerol.

C. KCL rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.

D. Khí HCL, khí NO, khí O3.

Câu 4: Dãy các chất đều là chất điện li mạnh là

A. KOH, NaCL, H2CO3.

B. Na2S, Mg(OH)2 , HCl.

C. HClO, NaNO3, Ca(OH)3.

D. HCl, Fe(NO3)3, Ba(OH)2.

Câu 5: Trong dung dịch CH3COOH 0,043M, cứ 100 phân tử hòa tan có 2 phân tử phân li thành ion. Nồng độ của ion H+ là

A. 0,001M.   

B. 0,086M.   

C. 0,00086M.   

D. 0,043M.

Câu 6: Trộn 200 ml dung dịch chứa 12 gam MgSO4 với 300 ml dung dịch chứa 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42- trong X là

A. 0,2M.   

B. 0,8M.   

C. 0,6M.   

D. 0,4M.

Câu 7: Trộn 400 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml dung dịch FeCl3 0,3m thu được dung dịch Y. Nồng độ ion Fe3+ trong Y là

A. 0.38M.   

B. 0,22M.   

C. 0,19M.   

D. 0,11M.

Câu 8: Một dung dịch chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050.   

B. 0.070.   

C. 0,030.   

D. 0,045.

Câu 9: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3- (0,03).   

B. CO32- (0,015).   

C. SO42- (0,01).   

D. NH4+ (0,01)

Câu 10: Dung dịch X gồm : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ và b mol SO . Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0.05 và 0,05.         

B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 và 0,08.         

D. 0,018 và 0,027.

Câu 11: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4.

B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl.

D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

Câu 12: Trong dung dịch axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Câu 13: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Câu 14: Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là:

A. 6          

B. 7

C. 9          

D. 8

Câu 15: Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.          

C. CaCl2 nóng chảy.

B. NaOH nóng chảy.          

D. HBr hòa tan trong nước

Câu 16: Axít nào sau đây là axit một nấc?

A. H2SO4   

B. H2CO3   

C. CH3COOH   

D. H3PO4

Câu 17: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các hiđrôxit lưỡng tính ?

A. Al(OH)3, Zn(OH)3, Fe(OH)2   

B. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Pb(OH)2

C. Al(OH)3, Fe(OH)2,Cu(OH)2   

D. Mg(OH), Pb(OH)2, Cu(OH)2

Câu 18: Cho các dung dịch axit có cùng nồng độ mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch có nồng độ H lớn nhất là

A. H2SO4   

B. H2S   

C. HCl   

D. H3PO4

Câu 19: Theo thuyết Areniut, kết luận nào sau đây đúng?

A. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li cho anion OH.

B. Bazơ là những chất có khả năng phản ứng với axit.

C. Một Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.

D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH.

Câu 20: Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

A. Muối là những hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđrô có khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không còn hiđrô có khả năng phân li ra H+.

D. Hiđrôxít lưỡng tính khi tan vào nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như Bazơ.

----(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 21 đến câu 60 của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Câu 60: Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42-, và x mol OH-. Dung dịch Y có chứa ClO4-, NO3- và y mol H+; tổng số mol ClO4-, NO3- là 0,04 mol. Trộn X và T được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là :

A. 1.          

B. 12.

C. 13.          

D. 2.

Câu 61: Dãy ion nào sau đây chứa các ion đều phản ứng được với ion OH ?

A. H+, NH4+ ,HCO3- ,CO32-

B. Fe2+, Zn2+, HSO4- . SO32-

C. Ba2+, Mg2+, Al,PO43-

D. Fe3+, Cu2+, Pb2+, HS

Câu 62: Ion CO không tác dụng với tất cả các ion thuộc dãy nào sau đây ?

A. NH4+, K+, Na+

B. H+, NH4+, K+, Na+

C. Ca2+, Mg2+, Na+

D. Ba2+, Cu2+, NH4+, K+

Câu 63: Dung dịch A có a mol NH4+ , b mol Mg2+ , c mol SO42- và d mol HSO3- . Biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng sự liên quan giữa a, b, c, d ?

A. a + 2b = c + d   

B. a + 2b = 2c + d

C. a + b = 2c + d   

D. a + b = c + d

Câu 64: Dãy nào sau đây gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch axit,vừa tác dụng với dung dịch bazơ ?

A. Al(OH)3, (NH4)2CO3, NH4Cl

B. NaOH ,ZnCl2 ,Al2O3

C. KHCO3, Zn(OH)2 CH3COONH4

D. Ba(HCO3)2 ,FeO , NaHCO3

Câu 65: Cho các nhóm ion sau :

(1) Na+ , Cu2+, Cl ,OH    

(2) K+ ,Fe2+ ,Cl , SO42- .

(3) K+ ,Ba2+ ,Cl , SO42-   

(4) HCl3- , Na+ , K+ , HSO4-

Trong các nhóm trên,những nhóm tồn tại trong cùng một dung dịch là

A. (1),(2),(3),(4).  

B. (2), (3).

C.(2), (4).   

D. (2).

Câu 66: Hốn hợp X chứa K2O , NH4Cl , KHCO3 , BaCl2 có số mol bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng , thu được dung dịch chứa chất tan là

A. KCl, KOH  

B. KCl

C. KCl , KHCO3 , BaCl2   

D. KCl , KOH , BaCl2

Câu 67: Cho các phản ứng sau :

(1) NaHCO3 + NaOH →    

(2) NaHCO3 + KOH →

(3) Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 →    

(4) NaHCO3 + Ba(OH)2 →

(5) KHCO3 + NaOH →    

(6) Ba(HCO3)2 + NaOH →

Trong các phản ứng trên, số phản ứng có phương trình ion thu gọn HCO3- + OH → CO32- + H2O là

A. 3   

B. 4   

C. 5   

D. 6

Câu 68: Cho các phản ứng sau :

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2   

(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2   

(4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2   

(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Trong các phản ứng trên, những phản ứng có cùng phương trình ion thu gọn là

A. (2), (3), (4), (6).   

B. (1), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (6).   

D. (3), (4), (5), (6).

Câu 69: Trộn 100 ml dung dịch HCl có pH = 1 với 100 ml dung dịch gồm KOH 0,1m và NaOH aM, thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,12   

B. 0.08.   

C. 0,02.   

D. 0,10.

Câu 70: Cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 1,0M vào 200 ml dung dịch chứa NaHCO3 và Na2CO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Nồng độ của Na2CO3 là

A. 0,5M   

B. 1,25M   

C. 0,75M   

D. 1,5M

Câu 71: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Na2CO3 1M thu dược dung dịch X chứa hai muối. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch X, thu dược 35 gam kết tửa. Giá trị của V là

A. 2,240.  

B. 3,136.   

C. 2,800.   

D. 3,360.

Câu 72: Một dung dịch chứa a mol Na+ , 2 mol Ca2+ , 4 mol Cl , 2 mol HCO3- . Cô cạn dung dịch này ta được lượng chất rắn có khối lượng là

A. 390 gam.   

B. 436 gam.   

C. 328 gam   

D. 374 gam.

Câu 73: Cho dung dịch X gồm 0,06 mol Na+, 0,01 mol K+ , 0,03 mol Ca2+ , 0,07 mol Cl- và 0,06 mol HCO3-. Để loại bỏ hết ion Ca2+ cần một lượng vừa đủ dùng dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là

A. 1,80.   

B. 1,20   

C. 2,22.   

D. 4,44.

Câu 74: Cho dung dịch A chứa NaHCO3 xM và Na2CO3 yM. Lấy 10 ml dung dịch A tác dụng vừa đủ với 10 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác , 5 ml dung dịch A tác dụng vừa hết với 10 ml dung dịch HCl 1M. giá trị của x và y lần lượt là

A. 1,0 và 0,5   

B. 0,5 và 0,5

C. 1,0 và 1,0   

D. 0,5 và 1,0.

Câu 75: Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl, dung dịch Y chứa 0,2 mol NaHCO3 và 0,3 mol Na2CO3. Nếu cho từ từ dung dịch X vào dung dịch Y thì thoát ra a mol khí . Nếu cho từ từ dung dịch Y vào dung dịch X thì thoát ra b mol khí. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0,10 và 0,50   

B. 0,30 và 0,20

C. 0,20 và 0,30   

D. 0,10 và 0,25

Câu 76: Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml dung dịch A gồm Na2CO3 xM và NaHCO3 yM thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,30 và 0,09   

B. 0,21 và 0,18.

C. 0,09 và 0,30.   

D. 0,15 và 0,24.

Câu 77: Đặt một mẩu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ. Nhỏ lên mẩu giấy đố một giọt dung dịch HCl 0,10M. Màu sắc của mẩu giấy quỳ tím sau khi nhỏ dung dịch là

A. đỏ.   

B. hồng.   

C. xanh nhạt.   

D. xanh đậm.

Câu 78: Đặt ba mẩu giấy quỳ tím lên mặt kính đồng hồ. Lần lượt nhỏ lên mỗi mẩu giấy đó một giọt dung dịch tương ứng : CH3COOH 0,10M ; NH3 0,10M và NaOH 0,10M. màu sắc của ba mẩu giấy quỳ tím sau khi nhỏ dung dịch lần lượt là

A. đỏ, hồng, xanh nhạt.   

B. hồng,xanh đậm,xanh nhạt.

C. hồng, xanh nhạt, xanh đậm.   

D. xanh đậm,xanh nhạt và hồng.

Câu 79: Cho khoảng 2 ml dung dịch Na3CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là

A. xuất hiện kết tủa vàng   

B. xuất hiện kết tủa trắng.

C. xuất hiện bọt khí không mầu.   

D. xuất hiện bọt khí màu nâu đỏ.

Câu 80: Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

A. chỉ thu được dung dịch trong suốt không màu.

B. chỉ thu được dung dịch trong suốt màu xanh lam.

C. Xuất hiện bọt khí không màu.

D. Xuất hiện bọt khí màu lục.

....

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi trong Bộ 80 bài tập trắc nghiệm Chương Điện li môn Hóa học 11 năm 2020 Trường THPT Nam Phù CừĐể xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Chúc các em học tập tốt ! 

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON