YOMEDIA

Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm học 2019-2020 Trường THCS Hoàn Kiếm

Tải về

Mời các em cùng tham khảo Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm học 2019-2020 Trường THCS Hoàn Kiếm được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây. Tài liệu gồm 3 đề bán trắc nghiệm có đáp án chi tiết rõ ràng sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

BỘ 3 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 MÔN HÓA HỌC 8 NĂM 2019-2020

TRƯỜNG THCS HOÀN KIẾM

 

Đề số 1:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là:

A. cU

B. cu

C. CU

D. Cu

Câu 2. Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH. Trong đó có:

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất  

B. 5 đơn chất và 1 hợp chất

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất

D. 1 đơn chất và 5 hợp chất

Câu 3. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt:

A. Electron        

B. Proton            

C. Nơtron

D. Cả A, B và C

Câu 4. Một đơn chất khí có phân tử khối bằng 16 lần khí hiđro. Vậy khí đó là:

A. Nitơ

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbonic

Câu 5. Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử:

A. Có số p = số n

B. Có số p = số e

C. Proton không mang điện tích, electron mang điện tích 1-

D. Proton mang điện tích 1+, notron không mang điện

Câu 6. Công thức hóa học của axit nitric (trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

A. HNO3

B. H3NO

C. H2NO3

D. HN3O

Câu 7. Phân tử khối của hợp chất tạo bởi 1N và 3H là:       

A. 16 đvC

B. 17 đvC

C. 18 đvC

D. 19 đvC

Câu 8. Biết hóa trị của Clo (Cl) là I. Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất FeCl3 là:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 9: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 2 nguyên tố                                           B. Từ 3 nguyên tố    

C. Từ 4 nguyên tố trở lên                               D. Từ 1 nguyên tố

Câu 10: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể tự nhiên?

A. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét              B. Xenlulozơ, kẽm, vàng

C. Thao, bút, tập, sách                                        D. Nước biển, ao, hồ, suối

Câu 11: Từ CTHH của hợp chất  amoniac NH3 ta biết được điều gì?

A. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17. Có 1 nguyên tử 1N, 3  nguyên tử H trong 1 phân tử của chất 

B. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17

C. Có 2 nguyên tử tạo ra chất . Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra , PTK =17      

D. PTK = 17

Câu 12: Cách hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:

A. Lọc                                                             B. Chưng cất           

C. Bay hơi                                                       D. Để yên để muối lắng xuống gạn đi

Câu 13: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây:

A. Ca3(PO4)2                 B. Ca2(PO4)2                    C. CaPO4                            D.    Ca3(PO4)3

Câu 14: Những chất nào trong dãy những chất dưới đây chỉ chứa những chất tinh khiết?

A. Nước biển, đường kính, muối ăn

B. Nước sông, nước đá, nước chanh

C. Vòng bạc, nước cất, đường kính

D. Không khí, gang, dầu hoả

Câu 15: Phân tử khối của hợp chất tạo ra từ 3 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử R là 102 đvC. Nguyên tử khối của R là

 A. 46 đvC.                   B. 27 đvC.                 C. 54 đvC.                   D .23đvC.

Câu 16: Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. CrO                           B. Cr2O3                 C. CrO2                    D. CrO3       

Câu 17: Phân tử khối của  canxi sunfat CaSO4, natri oxit  K2O lần lượt là:

A. 140 đ.v.C, 60 đ.v.C                                B.  140 đ.v.C ,150 đ.v.C        

C. 136 đ.v.C, 94 đvC                                 D. 160 đ.v.C, 63 đvC

Câu 18: Dãy chất gồm tất cả các chất có công thức hóa học viết đúng là

A. NaCO3, NaCl, CaO                               B. Al2O, NaCl, H2SO4          

C. Al2O3, Na2O, CaO                                D.  HCl, H2O, Mg2O

Câu 19: Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1.9926.10-23g, khối lượng của nguyên tử Al là:

A. 0,885546.10-23g              B. 4,482675.10-23g                 C. 3,9846.10-23g              D. 0.166025.10-23g

Câu 20: Một nguyên tử có tổng  số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số electron và số nơtron lần lượt là:
 A. 18 và 17.                                                    C. 16 và 17.
 B. 17 và 16.                                                    D. 17 và 18

II. Tự luận (5 điểm):

Câu 1 (2 điểm):  Các cách viết sau lần lượt chỉ ý gì?  5Al,  9NaCl , 2N2 , 3H                       

Câu 2 (2 điểm):

a. Tính hóa trị của Mg và Fe trong các hợp chất sau, biết Cl (I) và nhóm SO4 (II)

MgCl2                                 

Fe2(SO4)3                                                               

b. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi Bari (II) và nhóm NO3 (I).

Câu 3 (1 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử  O và nặng hơn phân tử hiđro là 32 lần.

a. Tính phân tử khối của hợp chất.     

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

 

---(Để xem đáp án chi tiết đề số 1 môn Hóa 8 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Đề số 2:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt:

A. Electron   

B. Proton                          

C. Nơtron

D. Cả A, B và C

Câu 2. Kí hiệu hóa học của kim loại Canxi là:

A. Ca.                                    

B. Ca

C. ca

D. CA    

Câu 3. Biết hóa trị của Clo (Cl) là I. Vậy hóa trị của Zn trong hợp chất ZnCl2 là:

A. I                                       

B. II                   

C. III                       

D. IV                     

Câu 4. Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử có:

A. Có số p = số n

B. Có số p = số e

C. Proton không mang điện tích, electron mang điện tích 1-

D. Proton mang điện tích 1+, notron không mang điện

Câu 5. Cho CTHH của một số chất: H2, Fe2O3, BaSO4, ZnCl2, KNO3, NaOH. Trong đó có:

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất  

B. 5 đơn chất và 1 hợp chất

C. 1 đơn chất và 5 hợp chất                                 

D. 2 đơn chất và 4 hợp chất    

Câu 6. Phân tử khối cuả hợp chất tạo bởi 1C và 2O là:       

A. 44 đvC

B. 45 đvC

C. 46 đvC            

D. 47 đvC

Câu 7. Một  đơn chất khí có phân tử khối bằng 14 lần khí hiđro. Vậy khí đó là:

A. Clo

B. Cacbonic

D. Oxi

C. Nitơ               

Câu 8:  Phân tử khối của  canxi sunfat CaSO4, natri oxit  K2O lần lượt là:

A. 140 đ.v.C, 60 đ.v.C                         B.  140 đ.v.C ,150 đ.v.C        

C. 136 đ.v.C, 94 đvC                          D. 160 đ.v.C, 63 đvC

Câu 9. Công thức hóa học của axit cacbonic (biết trong phân tử có 2H, 1C, 3O) là:

A. H3CO

B. H2CO3

C. HCO3

D. HC3O.

Câu 10: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 2 nguyên tố                                           B. Từ 3 nguyên tố    

C. Từ 4 nguyên tố trở lên                               D. Từ 1 nguyên tố

Câu 11: Từ CTHH của hợp chất  amoniac NH3 ta biết được điều gì?

A. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17. Có 1 nguyên tử 1N, 3  nguyên tử H trong 1 phân tử của chất 

B. Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra, PTK = 17

C. Có 2 nguyên tử tạo ra chất . Chất do 2 nguyên tố là N và H tạo ra , PTK =17      

D. PTK = 17

Câu 12: Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1.9926.10-23g, khối lượng của nguyên tử Fe là:

A. 9,2988.10-23g        B. 1,115856.10-23g       C. 3,9846.10-23g     D. 1,29519.10-23g

Câu 13: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể tự nhiên?

A. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét              B. Xenlulozơ, kẽm, vàng

C. Thao, bút, tập, sách                                       D. Nước biển, ao, hồ, suối

Câu 14: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây:

A. Ca3(PO4)2                 B. Ca2(PO4)2                    C. CaPO4                            D.    Ca3(PO4)3

Câu 15: Những chất nào trong dãy những chất dưới đây chỉ chứa những chất tinh khiết?

A. Vòng bạc, nước cất, đường kính

B. Nước sông, nước đá, nước chanh

C. Nước biển, đường kính, muối ăn

D. Không khí, gang, dầu hoả

Câu 16: Phân tử khối của hợp chất tạo ra từ 1 nguyên tử oxi và 1 nguyên tử R là 56 đvC. Nguyên tử khối của R là

 A. 56 đvC.                   B. 27 đvC.                 C. 40 đvC.                   D .23đvC.

Câu 17:  Biết Cr hoá trị II và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. CrO                           B. Cr2O3                 C. CrO2                    D. CrO3       

Câu 18: Dãy chất gồm tất cả các chất có công thức hóa học viết đúng là

A. NaCO3, NaCl, CaO                                    B. Al2O, NaCl, H2SO4          

C. Al2O, Na2O, CaO                                       D.  HCl, H2O, MgO

Câu 19: Cách hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:

A. Lọc                                                             B. Chưng cất            

C. Bay hơi                                                       D. Để yên để muối lắng xuống gạn đi

Câu 20: Một nguyên tử có tổng  số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số electron và số nơtron lần lượt là:
 A. 18 và 17.                                                   C. 16 và 17.
 B. 17 và 16.                                                   D. 17 và 18

B. TỰ LUẬN :

Câu 1 (2 điểm):  Các cách viết sau  lần lượt chỉ ý gì?  5Zn,  7H2O,  4FeCl2 ,  2O                          

Câu 2 (2 điểm):

a. Tính hóa trị của N và Al trong các hợp chất sau, biết O (II) và nhóm SO3 (II)

N2O5                   

Al2(SO3)3                                                                    

b. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi Sắt (II) và nhóm PO4 (III)

Câu 3 (1 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro là 22 lần.

a. Tính phân tử khối của hợp chất.                                                                         

b. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó. 

 

---(Để xem đáp án chi tiết đề số 2 môn Hóa 8 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Đề số 3:

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Kí hiệu hóa học của kim loại Bari là:

A. bA

B. ba

C. BA

D. Ba

Câu 2. Cho CTHH của một số chất: Cl2, KCl, Fe2O3, Cu, Na2CO3, KOH, C. Trong đó có:

A. 3 đơn chất và 4 hợp chất  

B. 5 đơn chất và 2 hợp chất

C. 2 đơn chất và 5 hợp chất   

D. 2 đơn chất và 5 hợp chất

Câu 3. Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt:

A. Electron                

B. Proton                

C. Nơtron

D. Cả A, B và C

Câu 4. Một đơn chất khí có phân tử khối bằng 35.5 lần khí hiđro. Vậy khí đó là:

A. Nitơ

B. Oxi

C. Clo

D. Cacbonic

Câu 5. Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử:

A. Có số p = số n

B. Có số p = số e

C. Proton không mang điện tích, electron mang điện tích 1-

D. Proton mang điện tích 1+, notron không mang điện

Câu 6. Công thức hóa học của axit nitrơ (biết trong phân tử có 1H, 1N, 2O) là:

A. HNO2                       

B. H3NO

C. H2NO              

D. HN3O

Câu 7. Phân tử khối cuả hợp chất tạo bởi 1P và 3H là:

A. 33 đvC      

B. 34 đvC

C. 35 đvC      

D. 36 đvC

Câu 8. Biết hóa trị của Clo (Cl) là I. Vậy hóa trị của Al trong hợp chất AlCl3 là:

A. I

B. II

C. III

D. IV.

Câu 9: Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 2 nguyên tố                                           B. Từ 3 nguyên tố    

C. Từ 4 nguyên tố trở lên                               D. Từ 1 nguyên tố

Câu 10: Chỉ ra dãy nào chỉ gồm toàn là vật thể tự nhiên?

A. Nước biển, ao, hồ, suối                                          B. Xenlulozơ, kẽm, vàng

C. Thao, bút, tập, sách                                                D. Ấm nhôm, bình thủy tinh, nồi đất sét

Câu 11: Từ CTHH của hợp chất  amoniac SO3 ta biết được điều gì?

A. Chất do 2 nguyên tố là S và O tạo ra, PTK = 80. Có 1 nguyên tử S, 3  nguyên tử O trong 1 phân tử của chất  

B. Chất do 2 nguyên tố là S và O tạo ra, PTK = 80. Có 3 nguyên tử S, 1  nguyên tử O trong 1 phân tử của chất  

C. Có 2 nguyên tử tạo ra chất . Chất do 2 nguyên tố là S và O tạo ra , PTK =80     

D. PTK = 80

Câu 12: Cách hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:

A. Lọc                                                              B. Chưng cất           

C. Bay hơi                                                       D. Để yên để muối lắng xuống gạn đi

Câu 13: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây:

A. Ba3(SO4)2                 B. Ba2(SO4)2                    C. BaSO4                            D.    Ba3(SO4)3

Câu 14: Những chất nào trong dãy những chất dưới đây chỉ chứa những chất tinh khiết?

A. Nước biển, đường kính, muối ăn

B. Nước sông, nước đá, nước chanh

C. Vòng bạc, nước cất, đường kính

D. Không khí, gang, dầu hoả

Câu 15: Phân tử khối của hợp chất tạo ra từ 3 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử R là 102 đvC. Nguyên tử khối của R là

 A. 46 đvC.                   B. 27 đvC.                 C. 54 đvC.                   D .23đvC.

Câu 16:  Biết Cr hoá trị VI và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A. CrO                           B. Cr2O3                 C. CrO2                    D. CrO3       

Câu 17:  Phân tử khối của  canxi sunfat BaSO4, natri oxit  Na2O lần lượt là:

A. 233 đ.v.C, 62 đ.v.C                                 B.  185 đ.v.C ,39 đ.v.C        

C. 185 đ.v.C, 40 đvC                                   D. 233 đ.v.C, 63 đvC

Câu 18: Dãy chất gồm tất cả các chất có công thức hóa học viết đúng là

A. Na2CO3, NaCl, CaO                               B. Al2O, NaCl, H2SO4          

C. Cu2O3, Na2O, CaO                                 D.  HCl, H2O, Mg2O

Câu 19: Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1.9926.10-23g, khối lượng của nguyên tử Al là:

A. 0,885546.10-23g        B. 4,482675.10-23g       C. 3,9846.10-23g     D. 0.166025.10-23g

Câu 20: Một nguyên tử có tổng  số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số electron và số nơtron lần lượt là:
 A. 18 và 17.                                                  C. 16 và 17.
 B. 17 và 16.                                                  D. 17 và 18

II. TỰ LUẬN:

Câu 1 (2 điểm):    

a. Các cách viết sau  lần lượt chỉ ý gì? 5Fe,  9Na2S, 2O2 , 3Cl                      

Câu 2 (2 điểm):

a. Tính hóa trị của Zn và Fe trong các hợp chất sau, biết S(II) và nhóm SO4 (II)

ZnS                       

FeSO4                                                           

b. Lập công thức hoá học, tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi Nhôm (III) và nhóm CO3 (II).

Câu 3 (1 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tố M liên kết với 3 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro là 51 lần.

a, Tính phân tử khối của hợp chất.     

b, Tính nguyên tử khối của M, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

 

---(Để xem đáp án chi tiết đề số 3 môn Hóa 8 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung Bộ 3 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 8 năm học 2019-2020 Trường THCS Hoàn Kiếm, để xem nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Chúc các em đạt điểm số thật cao!

 

AMBIENT
?>