YOMEDIA

Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Tin học 8 năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Duy Tân

Tải về
 
ZUNIA12

Để giúp các em chuẩn bị cho kì thi giữa Học kì 1 sắp tới HOC247 gửi đến các em Bộ 2 đề thi giữa Học kì 1 môn Tin học 8 năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Duy Tân giúp các em không những hoàn thiện kiến thức Tin học 8 mà còn củng cố kĩ năng làm bài trắc nghiệm cũng như trình bày các câu hỏi tự luận. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em khái quát được toàn bộ kiến thức quan trọng.

ADSENSE

TRƯỜNG THCS DUY TÂN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: TIN HỌC 8

(Thời gian làm bài: 45 phút)

1. ĐỀ SỐ 1

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Chương trình dịch làm gì ?

A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.

B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên

C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình

D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 2: Program là từ khoá dùng để:

A. Khai báo tên chương trình                                   B. Kết thúc chương trình

C. Viết ra màn hình các thông báo                           D. Khai báo biến.

Câu 3: Trong các tên sau đây, tên nào là không hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

A. TINHS                                                               B. DIENTICH   

C. DIEN  TICH                                                      D. TIMS

Câu 4: Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào?

A. Khai báo                                                               B. Khai báo và thân

C. Tiêu đề, khai báo và thân, kết thúc                      D. Thân

Câu 5: Em biết rằng, để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình, con người phải đưa ra những chỉ dẫn (lệnh) thích hợp cho máy tính. Những thiết bị nào dưới đây thường được sử dụng để ra lệnh cho máy tính?

A. Bàn phím                                                              C. Microphone

B. Màn hình                                                              D. Chuột máy tính, bàn phím.

Câu 6: Đâu là từ khóa trong ngôn ngữ lập trình Pascal?

A. Use;                                                                    C. End;

B. Hinh_tron;                                                        D. Lập trình.

Câu 7: Để biên dịch chương trình ta ấn tổ hợp phím nào:

A. Ctrl +F5                                                      B. Ctrl +F9                 

C. ALT +F9                                                    D. ALT +F5.

Câu 8: Để chạy chương trình ta ấn tổ hợp phím nào:

A. Ctrl +F5                                                      B. Ctrl +F9                 

C. ALT +F9                                                    D. ALT +F5.

Câu 9: Câu lệnh clrscr dùng để làm gì:

A. Thông báo ra màn hình.                             B. Đưa con trỏ xuống hàng    

C. Xóa sạch màn hình                                     D. Khai báo chương trình.

Câu 10: Lênh write(‘7+8’) cho kết quả gì:

A. 7+8’                                                                        B. 15  

C. ‘7+6’                                                                       D. 7+8.

B. Phần tự luận

Câu 1: Chương trình sau in ra màn hinh dòng chữ ‘ HELLO PASCAL’

Câu 2: Soạn và chạy các biểu thức toán học sau trong pascal:

\(a/\frac{{10 + 5}}{{3 + 1}} - \frac{{18}}{{5 + 1}}\)

\(b/\frac{{{{(10 + 2)}^2} - 24}}{{(3 + 1)}}\)

Câu 3: Viết chương trình tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức: A=x+y

a. Với x, y là 2 số được nhập vào từ bàn phím. Hãy khai báo và viết lệnh nhập vào.

b. Viết phép gán cho công thức trên, biên dịch và chạy chương trình hoàn thiện.

ĐÁP ÁN

A. Phần trắc nghiệm

1.A

2.A

3.C

4.B

5.D

6.C

7.C

8.B

9.C

  1. D

B. Phần tự luận

Câu 1:

Program bai1;

Begin

writeln(‘HELLO PASCAL’);

End.

Câu 2:

Program bai2;

begin

Writeln (‘(10+5)/(3+1)-18/(5+1)= ‘,(10+5)/(3+1)-18/(5+1):4:2);

Write (‘((10+2)*(10+2)-24)/(3+1)= ‘,((10+2)*(10+2)-24)/(3+1):4:2);

End.

Câu 3:

program bai3;

var A,x,y: integer;

begin

    write(‘nhap gia tri x:’); readln(x);

    write(‘nhap gia tri y:’); readln(y);

A:=x+y;

Writeln( ‘tong A la:’, A); hoặc Writeln(‘tong A la:’,(x+y));

readln;

end.

Biên dịch và chạy chương trình đúng

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TIN HỌC 8 NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THCS DUY TÂN - ĐỀ 02

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Điền các cụm từ sau vào chỗ trống (…) để được câu hoàn chỉnh: ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ máy, chương trình, dãy bit, chương trình dịch

a) Các lệnh trong ngôn ngữ máy được viết dưới dạng ……………….

b) ……………..  được sử dụng để viết chương trình

c) Chương trình thường được viết bằng ngôn ngữ lập trình, sau đó được………………...........chuyển đổi sang ngôn ngữ máy

d) …………………..là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể hiểu được trực tiếp

e) Dãy các lệnh để máy thực hiện một nhiệm vụ nào đó được gọi là …………..

Câu 2: Câu lệnh writeln cho phép chúng ta làm gì ?

A. Thông báo ra màn hình.        B. Thông báo ra màn hình và đưa con trỏ xuống đầu dòng

C. Cho phép nhập từ bàn phím                                               D. Khai báo chương trình.

Câu 3: Để hiển thị chương trình ta ấn tổ hợp phím nào:

A. ALT +F5                                                    B. Ctrl +F9                 

C. ALT +F9                                                    D. ALT +F5.

Câu 4: Để dịch chương trình ta ấn tổ hợp phím nào:

A. Ctrl +F5                                                      B. Ctrl +F9                 

C. ALT +F9                                                    D. ALT +F5.

Câu 5: Thư viện CRT cho phép chúng ta làm những thao tác nào dưới đây:

A. Thông báo ra màn hình.                             B.  Đưa con trỏ xuống hàng   

C. Viết lệnh xóa sạch màn hình                      D. Khai báo chương trình.

Câu 6: Lênh write(‘5+6’) cho kết quả gì:

A. 5+6’                                                B. 11              

C. ‘5+6’                                               D. 5+6.

B. Phần tự luận

Câu 1:

Viết chương trình sau in ra màn hình dòng chữ ‘XIN CHAO PASCAL’.

Câu 2: Soạn và chạy các biểu thức toán học sau trong pascal:

\(a/\frac{{{{(10 + 2)}^2}}}{{(3 + 1)}}\)

\(b/\frac{{{{(10 + 2)}^2} - 24}}{{(3 + 1)}}\)

Câu 3: Cho biểu thức sau:  T=A*C

a. Với A,C là 2 số được nhập vào từ bàn phím. Hãy khai báo và viết lệnh nhập vào.

b. Viết phép gán cho công thức trên, biên dịch và chạy chương trình hoàn thiện.

ĐÁP ÁN

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: bit, ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch, ngôn ngữ máy, chương trình

2B

3A

4C

5C

6D

B. Phần tự luận

Câu 1:

Program bai1;

Begin

writeln(‘XIN CHAO  PASCAL’);

End.

Câu 2:

Begin

Writeln (‘(10+5) * (10+5)/(/(3+1)= ‘,(10+5)*(10+5)/(3+1):4:2);

Write (‘((10+2)*(10+2)-24)/(3+1)= ‘,((10+2)*(10+2)-24)/(3+1):4:2);

End.

Câu 3:

Program tinhtich;

var A,C,T: Real;

begin

    write(‘nhap gia tri :’); readln(A);

    write(‘nhap gia tri C:’); readln(C);

T:=A*C;

Writeln( ‘Tich la:’, T);

readln;

end.

Biên dịch và sửa lỗi

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Tin học 8 năm 2022-2023 có đáp án Trường THCS Duy Tân. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Ngoài ra, các em có thể thực hiện làm đề thi trắc nghiệm online tại đây:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF