ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm về Nito, Amoniac và muối Amoni

Tải về
 
VIDEO

Mời các em cùng tham khảo bộ tài liệu Bài tập trắc nghiệm về Nito, Amoniac và muối Amoni được HOC247 biên soạn và tổng hợp. Với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. 

ADSENSE
YOMEDIA

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ NITƠ – AMONIAC – MUỐI AMONI

 

Câu 1: Phát biểu không đúng là

A. Nitơ thuộc nhóm VA nên có hóa trị cao nhất là 5.

B. Nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp 2s và 2p .

C. Nguyên tử nitơ có 3 electron độc thân.

D. Nguyên tử nitơ có khả năng tạo ra ba liên kết cộng hoá trị với nguyên tố khác.

Câu 2: Một nguyên tố R tạo hợp chất khí hidro là RH3. Trong oxit cao nhất của R có 56,34% oxi về khối lượng. R là:     

A. Cl                           B. S                               C. P                               D. N

Câu 3: Ở nhiệt độ thường, nitơ khá trơ về mặt hoạt động hóa học là do

A. nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.                              B. nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.

C. phân tử nitơ có liên kết ba khá bền.                        D. phân tử nitơ không phân cực.

Câu 4: Cặp dung dịch nào sau đây không phản ứng với nhau?

A. Na2CO3 + KCl.                                                          B. NaHCO3 + HCl.     

C. Na2CO3 + Ca(NO3)2.                                                D. FeSO4 + NaOH.

Câu 5: Cho các phản ứng sau: N2 + O2 →  2NO và  N2 + 3H2 → 2NH3. Trong hai phản ứng trên thì nitơ

A. chỉ thể hiện tính oxi hóa.                                          B. chỉ thể hiện tính khử.

C. thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa.                        D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

Câu 6: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng?

A. NH4NO2 → N2 + 2H2O                                             B. NH4NO3 → NH3 + HNO3

C. NH4Cl → NH3 + HCl                                                 D. NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2

Câu 7: Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là:  

A. 80%                         B. 50%                       C. 60%                          D. 85%

Câu 8: Dùng chất nào sau đây để trung hòa amoniac bị đổ:

A. Giấm ăn.                  B. Muối ăn.                C. Xođa                        D. Clorua vôi

Câu 9: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng muối nào sau đây làm bột nở?

A. (NH4)2SO4.               B. NH4HCO3.            C. CaCO3.                     D. NH4NO2.

Câu 10: Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH.            

B. Dung dịch NH3.      

C. Dung dịch NaCl.     

D. Dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 11: Cho 100 ml dung dịch X chứa Al(NO3)3 0,2M, Cu(NO3)2 0,1M và AgNO3 0,2M tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 4,06.                          B. 1,56.                       C. 5,04.                        D. 2,54.

Câu 12: Có 4 dung dịch muối riêng biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

A. 1.                                B. 3.                            C. 2.                             D. 4.

Câu 13: Cho 4 lít N2; 14 lít H2 vào bình phản ứng hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích 16,4 lít (đktc). Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là:                 

A. 50%                            B. 20%                        C. 80%                         D. 30%

Câu 14: NH3 phản ứng được với nhóm chất nào sau(các điều kiện coi như có đủ)?

A. FeO; PbO; NaOH; H2SO4                                                   B. O2; Cl2; CuO; HCl; AlCl3                 

C. CuO; KOH; HNO3; CuCl2                                       D. Cl2; FeCl3; KOH; HCl

Câu 15: Phản ứng nào sau chứng minh NH3 có tính bazơ?

A. NH+ Cl → N+ HCl                                               B. NH+ O2→ N+ H2O         

C. NH+ HCl → NH4Cl                                                 D.NH→ N+ H2

...

Trên đây là phần trích dẫn Bài tập trắc nghiệm về Nito, Amoniac và muối Amoni, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON