YOMEDIA

Bài tập trắc nghiệm ôn tập giữa HK1 môn Tin 11 năm 2018 - 2019 Trường THPT Trần Khai Nguyên

Tải về
 
ZUNIA12

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập giữa HK1​ môn Tin học lớp 11 có đáp án và hướng dẫn chi tiết của trường THPT Trần Khai Nguyên được Hoc247 sưu tầm và biên soạn dưới đây nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Tin học 11 một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao kiến thứ, rèn luyện kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm một cách hiệu quả. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em đạt điểm số thật cao trong kì thi HK1 sắp tới!

ANYMIND360

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN ÔN TẬP GIỮA HK1 MÔN TIN 11

TRƯỜNG THPT TRẦN KHAI NGUYÊN

 

Câu 1: Cho biểu thức trong Pascal: abs(x+1) - 3. Biểu thức tương ứng trong Toán học là:

A.  \(\left| {x - 1} \right| + 3\)                  

B.  \(3 + \left| {x - 1} \right|\)                 

C.  \(3 - \left| {x + 1} \right|\)                  

D.  \(\left| {x + 1} \right| - 3\)

Câu 2: Trong Pascal, để nhập dữ liệu từ bàn phím ta sử dụng thủ tục:

A. read(<danh sách biến vào >);   

B. readln(<danh sách biến vào >);

C. readlnn(<danh sách biến vào >);                    

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 3: Trong Free Pascal, xác định tên đúng trong các tên sau:

A. 10pro                        

B. Bai tap_1

C.Baitap                       

D. ngay  sinh

Câu 4: Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi :

A. dấu chấm phẩy ;      

B. dấu phẩy ,

C. dấu chấm .              

D. dấu hai chấm :

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để

A. khai báo tên chương trình.

B. khai báo hằng.

C. khai báo biến.

D. khai báo thư viện.

Câu 6: Trong Pascal, biểu thức (27 mod 4) bằng:

A. 2           

B. 0            

C. 1            

D. 3

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến và chương trình con.

B. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, hằng, biến.

C. Phần khai báo có thể khai báo cho: Chương trình con, hằng, biến.

D. Phần khai báo có thể khai báo cho: Tên chương trình, thư viện, hằng, biến và chương trình con.

Câu 8: Trong pascal, câu lệnh gán nào sau đây là sai:

A. c-1:=d;                     

B. c:=x+y;

C. a:=b+c;                     

D. a:=b;

Câu 9: Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

A. Var <danh sách biến>=<kiểu dữ liệu>;           

B. Var <danh sách biến>:<kiểu dữ liệu>;

C. <danh sách biến>: kiểu dữ liệu;           

D. Var <danh sách biến>;

Câu 10: Trong Pascal, biểu thức (57 div 13) bằng:

A. 3                               

B. 5

C. 4                               

D. 6

Câu 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để?

A. Khai báo hằng         

B. Khai báo thư viện

C. Khai báo biến          

D. Khai báo tên chương trình

Câu 12: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá PROGRAM dùng để

A. khai báo biến.     

B. khai báo tên chương trình.

C. khai báo thư viện.         

D. khai báo hằng.

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính được gọi là chương trình dịch.

B. Trong biên dịch không có chương trình đích để lưu trữ và sử dụng lại khi cần.

C. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao phải được chuyển đổi thành chương trình trên ngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được;

D. Chương trình dịch có hai loại: thông dịch và biên dịch.

Câu 14: Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

A. writeln(<danh sách kết quả ra >);        

B. Rewrite(<danh sách các biến >);

C. write(<danh sách các giá trị >)                       

D. cả A,B và C đều đúng.

Câu 15: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

A. Hằng và biến là hai đại lương mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình.

B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo.

C. Hằng là đại lượng có giá trị không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị  có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo.

Câu 16: Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal?

A. 4.07E-15                  

B. ‘3.1416’                    

C. 120                           

D. ‘thpt

Câu 17: Xác định giá trị của biểu thức:    S = (250 div 100) + (150 mod 100) div 10

A. S = 9;                       

B. S = 6;                        

C. S = 7;                       

D. S = 8.

Câu 18: Cho biểu thức dạng toán học sau: \(\frac{1}{4}\sqrt {{a^2} - {b^2}} \) ; hãy chọn dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal:

A. 1/4* sqrt(a*a-b*b)     

B. 1/4 +  sqrt(a*a-b*b)

C. 1/4 -  sprt(a*a-b*b)    

D. 1/4 -  sqrt(a*a-b*b)

Câu 19: Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi chương trình:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X;      

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X;     

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + E;

Câu 20: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh ghép được sử dụng khi

A. Cần một lệnh đơn thực hiện một công việc;    

B. Ghép nhiều câu lệnh thành một câu lệnh;

C. Cả ba trường hợp trên. 

D. Cần nhiều câu lệnh thực hiện một công việc;

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ cấu 21 đến câu 39 của tài liệu ôn tập giữa HK1 môn Tin 11 vui lòng xem online hoặc tải về máy)---

 

Câu 40: Trong Turbo Pascal, đang ở cửa sổ chương trình nguồn muốn xem lại màn hình Output.

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + F5                                        

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F7

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F6                                          

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + F8

Câu 41: Trong Turbo Pascal, hàm nào dưới đây biểu diễn giá trị tuyệt đối.

A. sqrt()  

B.sqr()                

C.abs()         

D.ln()

Câu 42: Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal

A. abc_123   

B. _123abc         

C. 123_abc  

D. abc123_

Câu 43: Trong Pascal phép toán div, mod thuộc phép toán nào sau đây

A. Phép toán số học với số thực                                      

B. Phép toán quan hệ

C. Phép toán số học với số nguyên

D. Phép toán Logic

Câu 44: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x

A. Writeln(‘Nhập x = ’);      

B. Writeln(x);          

C. Readln(x);                       

D. Read(‘x’);

Câu 45: Để thoát khỏi Turbo Pascal.

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X     

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X     

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4

Câu 46: Trong Turbo Pascal, có mấy loại hằng.

A. 2 loại   

B. 3 loại                      

C. 1 loại                      

D. 4 loại

Câu 47: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím.

A. Alt + F9                         

B. Ctrl + F9 

C. Alt + F6     

D. Alt + F8

Câu 48: Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là

A.  Hằng 

B. Biến               

C. Hàm        

D.Biểu thức

Câu 49: Biến X nhận giá trị là 0.7 .Khai báo nào sau đây là đúng.

A. var X: integer;                      

B. var X: real;    

C. var X: char;                          

D.  a và b đúng

Câu 50: Cho biểu thức: (10 div 2)-1 Giá trị của biểu thức là:

A. 3         

B. 5                     

C. 4             

D. 6

 

Trên đây là trích đoạn nội dung đề và đáp án bài tập ôn tập giữa HK1 môn Tin học 11 năm 2018 - 2019 của trường THPT Trần Khai Nguyên, để xem nội dung đầy đủ, chi tiết các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247 đề xem online hoặc tải về máy!

Chúc các em học tốt!

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON