Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 16 Thân to ra do đâu?

90 phút 5 câu 2 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):