Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 26 Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

90 phút 5 câu 12 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):