Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 26 Cơ cấu nền kinh tế

90 phút 10 câu 25 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 15447

  Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực được phân thành

  • A. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
  • B. Điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế.
  • C. Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế - xã hội.
  • D. Điều kiện tự nhiên, nhân văn, hỗn hợp.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 15448

  Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên được coi là nhân tố

  • A. Cần thiết cho quá trình sản xuất.
  • B. Quyết định tới việc sử dụng các nguồn lực khác.  
  • C. Tạo khả năng ban đầu cho các hoạt động sản xuất.
  • D. Ít ảnh hưởng tới quá trình sản xuất.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 15449

  Ý nào không đúng về vai trò của nguồn lực tự nhiên?

  • A. Là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất.
  • B. Vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ phát triển kinh tế.
  • C. Quyết định sự phát triển của nền kinh tế và xã hội loài người.
  • D. Sự giâu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên tạo lợi thế quan trọng cho sự phát triển.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 15450

  Cơ cấu nền kinh tế bao gồm:

  • A. Nông – lâm - ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng dịch vụ.  
  • B. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu vốn đầu tư.
  • C. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.
  • D. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 15451

  Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

  • A. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng nghành dịch vụ rất cao.
  • B. Tỉ trọng nghành nông - lâm – ngư nghiệp còn tương đối nhỏ.
  • C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.
  • D. Tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng cao nhất.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 15452

  Cơ cấu nghành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

  • A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.
  • B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng giảm nhanh.
  • C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.
  • D. A, B, C
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 15453

  Cơ cấu nghành kinh tế của các nhóm nước và thế giới đang có sự chuyển dịch theo hướng

  • A. Giảm tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng.
  • B. Tăng tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng nhanh dịch vụ.
  • C. Giữ nguyên tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, thay đổi tỉ trọng nhanh công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.
  • D. Giảm tỉ trọng nhanh nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng nghành dịch vụ.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 15454

  Cơ cấu kinh tế được hình thành dựa trên chế độ sở hữu là

  • A. Cơ cấu lãnh thổ.
  • B. Cơ cấu nhanh và thành phần kinh tế.  
  • C. Cơ cấu thành phần kinh tế.
  • D. Cơ cấu nhanh kinh tế.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 15455

  Cơ cấu thành phần kinh tế đng diễn ra theo hướng.

  • A. Tăng cường vai trò kinh tế Nhà uwossc, hạn chế sự phát triển kinh tế ngoài Nhà nước.  
  • B. Phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức kinh doanh.
  • C. Hạn chế sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
  • D. Tập trung cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, coi nhẹ khu vực kinh tế trong nước.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 15456

  Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của

  • A. Quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.  
  • B. Khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.
  • C. Sự phân bố dân cư theo lãnh thổ.  
  • D. Sự phân hóa về điều kiện tự nhiên theo lãnh thổ.