YOMEDIA

Trắc nghiệm Bài 3 Cấu trúc chương trình - Tin học 11

20 phút 10 câu 276 lượt thi
ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 6405

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Phần tên chương trình nhất thiết phải có
  • B. Phần khai báo bắt buộc phải có
  • C. Phần thân chương trình nhất thiết phải có
  • D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 6406

  Từ khóa USES dùng để:

  • A. Khai báo tên chương trình
  • B. Khai báo hằng
  • C. Khai báo biến
  • D. Khai báo thư viện
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 6407

  Khai báo hằng nào là đúng trong các khai báo sau:

  • A. Const A:50;
  • B. CONst A=100;
  • C. Const : A=100;
  • D. Tất cả đều sai
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 6408

  Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …?

  • A. BEGIN…END.
  • B. BEGIN…END
  • C. BEGIN…END,
  • D. BEGIN…END;
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 6409

  Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

  • A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • B. Biến đơn là biến chỉ nhận những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho những giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • D. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 6410

  Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

  • A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • B. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng
  • D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 6411

  Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

  • A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • B. Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 6412

  Xét chương trình Pascal dưới đây:

  PROGRAM vi_du;

  BEGIN

  Writeln ('Xin chao cac ban');

  Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal');

  END.

  Chọn phát biểu sai?

  • A. Khai báo tên chương trình là vi du
  • B. Khai báo tên chương trình là vi_du
  • C. Thân chương trình có hai câu lệnh
  • D. Chương trình không có khai báo hằng
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 6413

  Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A. Trong phần khai báo, nhất thiết phải khai báo tên chương trình để tiện ghi nhớ nội dung chương trình
  • B. Dòng khai báo tên chương trình cũng là một dòng lệnh
  • C. Để sử dụng các chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngôn ngữ lập trình cung cấp, cần khai báo các thư viện này trong phần khai báo
  • D. Ngôn ngữ lập trình nào có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 6414

  Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?

  • A. Khai báo hằng thường được sử dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • B. Khai báo hằng còn xác định cả đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • C. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • D. Khai báo hằng còn xác định cả kiểu của hằng
ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

ON