YOMEDIA
NONE

Ôn tập và bổ sung về giải toán


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Ôn tập và bổ sung về giải toán

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

* Bài Ôn tập và bổ sung về giải toán

a) Ví dụ : Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4km

Bảng dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi bọ trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ:

Thời gian đi 1 giờ 2 giờ 3 giờ
Quãng đường đi được 4km 8km 12km

Nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần

b) Bài toán : Một ô tô trong 2 giờ đi được 90km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki - lô 0 mét?

Tóm tắt:

2 giờ: 90km

4 giơ: ...km?

Cách 1: 

Bài giải:

Trong 1 giờ ô tô đi được là:

90 : 2 = 45 (km) (*)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

45 x 4 = 180 (km)

Đáp số: 180km

(*) Bước này là bước "rút về đơn vị"

Cách 2:

Bài giải

4 giờ gấp 2 giờ số lần là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

90 x 2 = 180 (km)

Đáp số: 180km

(**) Bước này là bước "tìm tỉ số"

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách

* Bài Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

a) Ví dụ : Có 100kg gạo được chia đều vào các bao

Bảng dưới đây cho biết số bao gạo có được khi chia hết số gạo đó vào các bao, mỗi bao đựng 5kg, 10kg, 20kg:

Số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao 5kg 10kg 20kg
Số bao gạo 20 bao 10 bao 5 bao

Nhận xét: Khi số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.

b) Bài toán: Muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày, cần có 12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Tóm tắt:

2 ngày: 12 người

4 ngày: ... người?

Cách 1 

Bài giải

Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày, cần số người là:

12 x 2 =24 (người) (*)

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, cần số người là:

24 : 4 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(*) Bước này là bước "rút về đơn vị"

Cách 2: 

Bài giải

4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

4 : 2 = 2 (lần) (**)

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, cần số người là: 

12 : 2 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

(**) Bước này là bước "tìm tỉ số"

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải toán bằng một trong hai cách trên 

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa

  • Ôn tập và bổ sung về giải toán

Bài 1 SGK trang 19:

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Giải

Tóm tắt:

5m : 80000 đồng

7m: ... đồng?

 

Mua 1m vải hết số tiền là:

           80 000 : 5 = 16 000 (đồng)

Mua 7m vải hết số tiền là:

           16 000 × 7 = 112 000 (đồng)

                                   Đáp số: 112 000 đồng.

Bài 2 SGK trang 19:

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

Giải

Tóm tắt

3 ngày: 1200 cây thông

12 ngày: ... cây thông?

Giải

Cách 1:

12 ngày gấp 3 ngày số lần là:

          12 : 3 = 4 (lần)

Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          1200 × 4 = 4800 (cây thông)

Cách 2: 

Trong một ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          1200 : 3 = 400 (cây)

Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:

          400 × 12 = 4800 (cây thông)

                              Đáp số: 4800 cây thông.

Bài 3 SGK trang 19:

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Giải

a) Tóm tắt:

1000 người : tăng 21 người

4000 người : tăng ... người ?

Giải

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

                 4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là :

                 21 × 4 = 84 (người)

                                      Đáp số: 84 người.

b) Tóm tắt:

1000 người: tăng 15 người

4000 người tăng ... người?

Giải:

4000 người gấp 1000 người gấp số lần là :

                4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau một năm số dân xã đó tăng thêm số người là :

                 15 × 4 = 60 (người)

                                       Đáp số: 60 người.

Bài 1 SGK trang 19 (Luyện tập):

Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Giải

Số tiền mua 1 quyển vở là:

        24000 : 12 = 2000 (đồng)

Số tiền mua hết 30 quyển vở là:

        2000 × 30 = 60000 (đồng)

                            Đáp số: 60000 đồng.

Bài 2 SGK trang 19 (Luyện tập)

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Giải

Bạn Hà mua số cái bút chì là:

              12 × 2 = 24 (cái)

Số tiền mua 1 cái bút chì là:

              30000 : 24 = 1250 (đồng)

Số tiền mua 8 cái bút chì là:

               1250 × 8 = 10000 (đồng)

                                   Đáp số: 10000 đồng.

Bài 3 SGK trang 20 (Luyện tập)

Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế nào?

Giải

Mỗi xe ô tô chở được số học sinh là:

                 120 : 3 = 40 (học sinh)

Số xe ô tô để chở học sinh đợt thứ hai là:

                 160 : 40 = 4 (xe ô tô)

                                     Đáp số: 4 xe ô tô.

Bài 4 SGK trang 20 (Luyện tập):

Một người làm công trong 2 ngày được trả 72 000 đồng. Hỏi với mức trả lương như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?

Giải

Số tiền công trong 1 ngày là:

             72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Số tiền công trong 5 ngày là:

            36 000 x 5 = 180 000 (đồng)

                               Đáp số: 180 000 đồng

  • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Bài 1 SGK trang 21:

10 người làm xong một công việc phải hết 7 ngày. Nay muốn làm xong công việc đó trong 5 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau)

Giải

Muốn làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là:

                       10 x 7 = 70 (người)

Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là :

                        70 : 5 = 14 (người)

                                             Đáp số: 14 người.

Bài 2 SGK trang 21:

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Giải

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

               20 × 120 = 2400(ngày)

150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

              2400 : 150 = 16 (ngày)

                                    Đáp số: 16 ngày.

Bài 3 SGK trang 21:

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Giải

6 máy bơm gấp 3 máy bơm số lần là :

                     6 : 3 = 2 (lần)

6 máy bơm hút hết nước hồ sau số giờ là:

                     4 : 2 = 2 (giờ)

                                          Đáp số: 2 giờ.

Bài 1 SGK trang 21 (Luyện tập):

Một người mua 25 quyển vở, giá 3000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang có. Cũng với số tiền đó, nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển vở?

Giải

Số tiền của người đó là:

               3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số vở loại 1500 đồng mua được là:

              75 000 : 1500 = 50 (quyển)

                                     Đáp số: 50 quyển.

Bài 2 SGK trang 21 (Luyện tập):

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Giải

Mỗi tháng thu nhập của gia đình đó là:

              800000 × 3 = 2400000 (đồng)

Nếu có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mỗi người sẽ là:

              2400000 : (3 + 1) = 600000 ( đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là:

              800000 − 600000 = 200000 (đồng)

                                            Đáp số: 200000 đồng.

Bài 3 SGK trang 21 (Luyện tập):

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

Giải

Sau khi bổ sung thì đội đó có số người là:

                10 + 20 = 30 (người)

30 người gấp 10 người số lần là:

                30 : 10 = 3 (lần)

Trong một ngày cả đội đó đào được số mét mương là:

                35 × 3 = 105 (m) 

                                    Đáp số: 105m

Bài 4 SGK trang 21 (Luyện tập):

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được bao nhiêu bao?

Giải

Số ki-lô-gam gạo xe tải chở được là:

             50 × 300 = 15000(kg)

Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75 kg thì xe chở được nhiều nhất số bao gạo là:

             15000 : 75 = 200 (bao)

                                   Đáp số: 200 bao.

Bài 1 SGK trang 22 (Luyện tập chung):

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng \(\frac{2}{5}\) số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Giải

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                2 + 5 = 7 (phần)

Lớp học đó có số em nam là:

                28 : 7 × 2 = 8 (em)

Lớp học đó có số em nữ là:

                28 − 8 = 20 (em)

                             Đáp số: 8 em nam; 20 em nữ

Bài 2 SGK trang 21 (Luyện tập chung):

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Giải

 

Giải bài tập Toán 5| Để học tốt Toán 5

 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                      2 - 1 = 1 (phần)

Mảnh đất có chiều rộng là:

                     15 : 1 x 1 = 15 (m)

Mảnh đất có chiều dài là:

                     15 x 2 = 30 (m)

Mảnh đất có chu vi là:

                    (30 + 15) x 2 = 90 (m)

                                          Đáp số: 90 m.

Bài 3 SGK trang 21 (Luyện tập chung):

Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Giải

100km gấp 50km số lần là:

            100 : 50 = 2 (lần)

Số lít xăng ô tô tiêu thụ khi đi 50 km là:

            12 : 2 = 6 (lít)

                            Đáp số: 6 lít xăng.

 

Bài 4 SGK trang 21 (Luyện tập chung):

Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Giải

Số bộ bàn ghế cần phải đóng là:

              12 x 30 = 360 (bộ)

Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:

              360: 18 = 20 (ngày)

                           Đáp số: 20 ngày

Lời kết

Hỏi đáp về Ôn tập và bổ sung về giải toán

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF