YOMEDIA
NONE

Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài

ATNETWORK
 

Tóm tắt lý thuyết

Bài 1 SGK trang 23 

a) Viết cho đầy đủ bằng đơn vị đo độ dài sau:

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

 

 

 

1m

=10dm

= \(\frac{1}{{10}}\) dam

 

 

 

 

b) Nhận xét: Hai đơn vị đo độ dài liền nhau:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{{10}}\) đơn vị lớn.

Giải

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1km

=10hm

1hm

=10dam

=\(\frac{1}{{10}}\)km

1dam

=10m

=\(\frac{1}{{10}}\)hm

1m

=10dm

=\(\frac{1}{{10}}\)dam

1dm

=10cm

=\(\frac{1}{{10}}\)m

1cm

=10mm

=\(\frac{1}{{10}}\)dm

1mm

=\(\frac{1}{{10}}\)cm

Bài 2 SGK trang 23 

Viết số hoặc phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm                  b) 8300m = ... dam                   c) 1mm = ...cm

    342dm = ... cm                    4000m = ... hm                         1cm = ... m    

    15cm = ... mm                     25 000m = ... km                      1m = ... km

Giải

a) 135m = 1350dm            b) 8300m = 830dam                 c) 1mm = \(\frac{1}{{10}}\)cm

    342dm = 3420cm              4000m = 40hm                         1cm = \(\frac{1}{{100}}\)m    

    15cm = 150mm                 25 000m = 25km                      1m = \(\frac{1}{{1000}}\)km

Bài 3 SGK trang 23 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4km 37m = ... m                       b) 354dm = ... m ... dm

    8m 12cm = ... cm                          3040m = ... km ... m

Giải

a) 4km 37m = 4km + 37m = 4000m + 37m = 4037m                          

    8m 12cm = 8m + 12cm = 800cm + 12cm = 812cm                                

b) 354dm = 350dam + 4 dm = 35m 4dm

    3040m = 3000m + 40m= 3km 40m.

Bài 4 SGK trang 23 

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791km, quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét

Giải

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh dài số ki-lô-mét là:

                        791 + 144 = 935 (km)

b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài số ki-lô-mét là: 

                       791 + 935 = 1726 (km)
                                            Đáp số: a) 935km

                                                        b) 1726km

Bài tập minh họa

Bài 1: Viết các số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a. \(3dm = \frac{3}{{10}}dm = ...m\)                  b. \(7cm = \frac{7}{{100}}m = ...m\)

c. \(5dm = \frac{5}{{10}}m = ...m\)                    d. \(5cm = \frac{5}{{100}}m = ...m\)

e. \(3mm = \frac{3}{{1000}}m = ...m\)               f. \(7g = \frac{7}{{1000}}kg = ...kg\)

Giải

a. \(3dm = \frac{3}{{10}}dm = 0,3m\)                b. \(7cm = \frac{7}{{100}}m = 0,07m\)

c. \(5dm = \frac{5}{{10}}m = 0,5m\)                  d. \(5cm = \frac{5}{{100}}m = 0,05m\)

e. \(3mm = \frac{3}{{1000}}m = 0,003m\)          f. \(7g = \frac{7}{{1000}}kg = 0,007kg\)


Bài 2: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân:

a. Kilômet 5km472m; 8km,15m; 5km5m; 400m; 60m4cm

b. Mét    6,987km; 5,52km; 8,07km; 40dm

c. Xăngtimet  4,2dm;  5,33m;  9,6m;  20,45m;  5,486m

Giải

a. Kilômet

5km472m = 5,472km

8km15m = 8,015km

5km5m = 5,005km

400m=0,4km

60m4cm = 0,06004km

b. Mét   

6,987km = 6987m

5,52km = 5520m

8,07km= 8070m

40dm = 4m

c. Xăngtimet 

4,2dm = 42cm 

5,33m = 533cm

9,6m = 960cm

20,45m = 2045cm

5,486m = 548,6cm


Bài 3: Viết các sốp đo sau đây dưới dạng số đo bằng mét

a. 7,753km;    77,53km;   97cm

b. 8,07km;    8,007km;    89dm

Giải

a. 7,753km = 7753m;    77,53km= 77530m;   97cm = 0,97m

b. 8,07km = 8070m;    8,007km= 8007m;    89dm = 8,9m

Lời kết

Hỏi đáp về Ôn tập về bảng đơn vị đo độ dài

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON