AMBIENT

Điểm ở giữa. Trung điểm đoạn thẳng

ADSENSE

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF