ON
YOMEDIA

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1