YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: Ôn tập các số đến 100


Sau đây là phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết của bài Ôn tập Các số đến 100 được Học 247 biên soạn cụ thể và rõ ràng, giúp các em học sinh lớp 2 hệ thống lại kiến thức đã học một cách chính xác và dễ dàng. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi 100.

- Nhận biết các số có một chữ số; số lớn nhất; số bé nhất, số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất, số có một chữ số, số có hai chữ số, số liền trước, số liền sau….

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi 100

- Đọc các số lần lượt từ hàng chục (với các số khác) ghép với từ mươi rồi đến chữ số hàng đơn vị.

- Từ cách đọc, viết các chữ số tương ứng với mỗi hàng rồi ghép lại để được số có hai chữ số.

Dạng 2: Đặc điểm của các số trong phạm vi 100

Cần ghi nhớ một số các đặc điểm sau:

  • Các số có một chữ số là các số trong phạm vi từ 0đến ...
  • Các số tròn chục là: 10;20;30;40;50;60;70;80;90 và 100
  • Số bé nhất có hai chữ số là 10, số lớn nhất có hai chữ số là số 99.
  • Các số có hai chữ số giống nhau là số….

Dạng 3: Số liền trước, liền sau.

- Số liền trước của một số a bất kì thì kém số a một đơn vị.

- Số liền sau của một số a bất kì thì hơn số a một đơn vị.

1.3. Giải bài tập sách giáo khoa trang 3

Bài 1

a) Nêu tiếp các số có một chữ số:

   0   

   1   

   2   

        

        

        

        

        

        

        

b) Viết số bé nhất có một chữ số

c) Viết số lớn nhất có một chữ số

Phương pháp giải

- Đếm các số từ 0 đến 9 rồi điền vào ô trống.

- Trong các số của câu a, tìm số có giá trị bé nhất và lớn nhất.

Hướng dẫn giải

a)

   0   

   1   

   2   

   3   

   4   

   5   

   6   

   7   

   8   

   9   

b) Số bé nhất có một chữ số là số 0.

c) Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Bài 2

a) Nêu tiếp các số có hai chữ số:

b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Phương pháp giải

- Đếm từ 10 đến 99 theo thứ tự tăng dần rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

- Trong bảng số trên, tìm số có giá trị bé nhất và lớn nhất.

Hướng dẫn giải

a)

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99.

Bài 3

a) Viết số liền sau của 39 

b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 99 

d) Viết số liền sau của 99

Phương pháp giải

- Số liền sau của số a là số đứng kế tiếp ngay phía sau của a và có giá trị lớn hơn a một đơn vị.

- Số liền trước của số a là số đứng kế tiếp ngay phía trước của a và có giá trị ít hơn a một đơn vị.

Hướng dẫn giải

a) Số liền sau của 39 là số 40

b) Số liền trước của 90 là 89

c) Số liền trước của 99 là 98

d) Số liền sau của 99 là 100

1.4. Giải bài tập sách giáo khoa trang 4

Bài 1

Viết (theo mẫu):

85 = 80 + 5

36 = .........

71 = .........

94 = .........

Phương pháp giải

Phân tích số thành tổng số chục và đơn vị rồi đọc số đã cho

Hướng dẫn giải

85 = 80 + 5

36 = 30 + 6

71 = 70 + 1

94 = 90 + 4.

Bài 2

Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 + 7

Phương pháp giải

Phân tích số đã cho thành tổng số chục và đơn vị.

Hướng dẫn giải

57 = 50 + 7

98 = 90 + 8

61 = 60 + 1

74 = 70 + 4

47 = 40 + 7

Bài 3

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 ... 38     27... 72     80 + 6 ... 85

72 ... 70     68 ... 68     40 + 4 ... 44

Phương pháp giải

- Tính giá trị của mỗi vế.

- So sánh các cặp số cùng hàng (cùng hàng chục hoặc cùng hàng đơn vị) theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

34 < 38     27 < 72     80 + 6 > 85

72 > 70     68 = 68     40 + 4 = 44

Bài 4

Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải

So sánh các cặp số cùng hàng (cùng hàng chục hoặc cùng hàng đơn vị) theo thứ tự từ trái sang phải rồi sắp xếp theo thứ tự thích hợp.

Hướng dẫn giải

a) 28, 33, 45, 54.

b) 54, 45, 33, 28

Bài 5

Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Phương pháp giải

So sánh các số rồi viết vào ô thích hợp theo giá trị tăng dần.

Hướng dẫn giải

Bài tập minh họa

Bài​ 1: Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là………..

Hướng dẫn giải

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Số cần điền vào chỗ chấm là 90

Bài 2

a) Viết số liền sau của 14

b) Viết số liền trước của 14

Hướng dẫn giải

Số liền trước của số 14 là số 13, (14 - 1)

Số liền sau của số 14 là số 15, (14 + 1).

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF