Số Học 6 Chương 2: Số Nguyên

 • Bài 1: Làm quen với số nguyên âm

  Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng Làm quen với số nguyên âm, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 23 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên

  Bài 2: Tập hợp các số nguyên
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tập hợp các số nguyên​, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 36 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

  Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Thứ tự trong tập hợp các số nguyên, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 72 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

  Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cộng hai số nguyên cùng dấu, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 28 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

  Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Cộng hai số nguyên khác dấu​, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 215 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

  Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tính chất của phép cộng các số nguyên, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  6 trắc nghiệm 115 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 7: Phép trừ hai số nguyên

  Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về  Phép trừ hai số nguyên, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 92 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

  Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Quy tắc dấu ngoặc, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  9 trắc nghiệm 278 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế

  Bài 9: Quy tắc chuyển vế
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Quy tắc chuyển vế , cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 261 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

  Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nhân hai số nguyên khác dấu, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 170 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

  Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nhân hai số nguyên cùng dấu, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 101 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Tính chất của phép nhân

  Bài 12: Tính chất của phép nhân
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tính chất của phép nhân, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 90 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên

  Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Bội và ước của một số nguyên, cùng với các ví dụ minh họa có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức

  5 trắc nghiệm 221 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Ôn tập chương 2 Số nguyên

  Ôn tập chương 2 Số nguyên
  Với bài học này chúng ta sẽ cùng Ôn tập chương II Số nguyên, cùng với các bài tập có hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em dễ dàng ghi nhớ kiến thức 

  1426 hỏi đáp

  Xem chi tiết