ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 16 Tìm tỉ số của hai số

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 16 về Tìm tỉ số của hai số online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

 • Câu 1:

  Tỉ số và tỉ số phần trăm của số 2700m và 6km lần lượt là:

   

  • A. \(\frac{9}{{20}};\,\,\,45\% \)
  • B. \(\frac{9}{{20}};\,\,\,4,5\% \)
  • C. 450; 4500%
  • D. \(\frac{9}{{200}};\,\,\,4,5\% \)
 • Câu 2:

  Chọn câu sai. Viết dưới dạng tỉ số của hai số tự nhiên

  • A. \(\frac{{2\frac{{11}}{{12}}}}{{6\frac{1}{8}}} = \frac{{10}}{{21}}\)
  • B. \(66\frac{2}{3}\%  = \frac{{11}}{{25}}\)
  • C. \(0,72:2,7 = \frac{4}{{15}}\)
  • D. \(0,73:2,7 = \frac{4}{{16}}\)
   
   
 • Câu 3:

  Tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 80%. Tính số học sinh nam, biết lớp 6A có 36 học sinh

   

  • A. 20 học sinh
  • B. 15 học sinh
  • C. 18 học sinh
  • D. 16 học sinh
 • Câu 4:

  Hiệu của hai số là 21. Biết 37,5% số lớn bằng 0,6 số nhỏ. Hai số đó là:

  • A. 56;  35
  • B. 45; 56
  • C. 60; 39
  • D. 56; 45
 • Câu 5:

  Một lớp có chưa đến 50 học sinh. Cuối năm có 30% số học sinh xếp loại giỏi, \(\frac{3}{8}\) số học sinh xếp loại khá, còn lại là trung bình. Tính số học sinh trung bình 

  • A. 15 số học sinh
  • B. 13 số học sinh
  • C. 20 số học sinh
  • D. 9 số học sinh
 • Câu 6:

  Hai đám ruộng thu hoạch tất cả 990kg thóc. Biết rằng \(\frac{2}{3}\) số thóc thu hoạch ở ruộng thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\) số thóc thu hoạch ở ruộng thứ hai. Hỏi đám ruộng thứ hai thu hoạch bao nhiêu thóc?

  • A. 450 kg
  • B. 540 kg
  • C. 600 kg
  • D. 300 kg
 • Câu 7:

  Tỉ số của hai số a và b là 120%. Hiệu của hai số đó là 16. Tìm tổng hai số đó.

  • A. 96
  • B. 167
  • C. 150 
  • D. 176 
 • Câu 8:

  Trong một khu vườn có trồng ba loại cây mít, hồng và táo. Số cây táo chiếm 30% tổng số cây, số cây hồng chiếm 50% tổng số cây, số cây mít là 40 cây. Hỏi tổng số cây trong vườn là bao nhiêu?

  • A. 20 cây
  • B. 200 cây
  • C. 100 cây
  • D. 240 cây
 • Câu 9:

  Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m. Nếu cắt \(\frac{3}{7}\) tấm vải thứ nhất, \(\frac{1}{5}\) tấm vài thứ hai và \(\frac{2}{5}\) tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài tấm vải thứ nhất

  • A. 90m
  • B. 224m
  • C. 84m
  • D. 112m
 • Câu 10:

  Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 6 em học giỏi toán. Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

  • A. 25%
  • B. 35%
  • C. 20%
  • D. 40%
 • Câu 11:

  Tỉ số của hai số a và b là 120%. Hiệu của hai số đó là 16. Tìm tổng hai số đó

  • A. 96
  • B. 167
  • C. 150
  • D. 176
 

 

YOMEDIA
1=>1