ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 4 Khi nào góc xOy+góc yOz = góc xOz

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 4 về Khi nào góc xOy+góc yOz = góc xOz online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. Hai góc tù là hai góc kề nhau 
  • B. Cho 3 tia chung gốc Ox, Oy, Oz ta luôn có:\(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)  
  • C. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia On và Om thì khi đó ta có \(\widehat {yOn} + \widehat {yOm} = \widehat {mOn}\)
  • D. Nếu góc A và góc B là hai góc bù nhau thì \(\widehat A + \widehat B = {90^0}\)
  • A. Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ou và Ov thì \(\widehat {tOu} + \widehat {tOv} = \widehat {uOv}\)
  • B. Nếu hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung thì hai góc đó là hai góc kề nhau
  • C. Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc phụ nhau 
  • D. Hai góc kề bù có tổng bằng 1800
   
   
  • A. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
  • B. Tia Oy nằm giữa hai tia Oz và Ox
  • C. Tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ox
  • D. Chưa thể kết luận được tia nào nằm giữa hai tia còn lại 
  • A. 1000
  • B. 700
  • C. 800
  • D. 600
  • A. 1050
  • B. 1000
  • C. 1150
  • D. 950
  • A. 700
  • B. 1700
  • C. 650
  • D. 600
  • A. Có tổng số đo là 1800
  • B. Có chung một tia và có tổng số đo là 1800
  • C. Kề nhau và có tổng số đo là 1800
  • D. Có chung một cạnh và có tổng số đo là 1800
 • Câu 8:

  Tính góc yOz trên hình vẽ:

  • A. 320
  • B. 700
  • C. 380
  • D. 600
 • Câu 9:

  Cho góc A và góc B là hai góc phụ nhau và chúng có số đo bằng nhau. Tính số đo mỗi góc

  • A. \(\widehat A = {30^0},\widehat B = {60^0}\)
  • B. \(\widehat A = \widehat B = {40^0}\)
  • C. \(\widehat A = \widehat B = {45^0}\)
  • D. \(\widehat A = \widehat B = {55^0}\)
 • Câu 10:

  Cho ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz thỏa mãn \(\widehat {xOy} = {130^0};\widehat {yOz} = {120^0};\widehat {zOx} = {110^0}\). Chọn câu đúng 

  • A. Tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz
  • B. Tia Ox không nằm giữa hai tia Oy và Oz
  • C. Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại 
  • D. Tia Oz không nằm giữa hai tia Oy và Ox
 • Câu 11:

  Cho hình vẽ sau với Oz và Ox là hai tia đối nhau. Chọn câu sai

  • A. Hai góc mOx, mOz là hai góc kề bù
  • B. Hai góc xOy, tOz là hai góc kề nhau 
  • C. Hai góc tOy và yOx là hai góc kề nhau 
  • D. Hai góc tOz và tOx là hai góc kề bù 
 • Câu 12:

  Cho tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy, \(\widehat {xOy} = {120^0};\widehat {xOt} = \frac{1}{3}\widehat {tOy}\). Tính số đo của \(\widehat {xOt},\widehat {tOy}\)

  • A. \(\widehat {tOy} = {90^0};\widehat {xOt} = {40^0}\)
  • B. \(\widehat {tOy} = {90^0};\widehat {xOt} = {50^0}\)
  • C. \(\widehat {tOy} = {120^0};\widehat {xOt} = {30^0}\)
  • D. \(\widehat {tOy} = {90^0};\widehat {xOt} = {30^0}\)
 • Câu 13:

  Cho góc M và góc N là hai góc phụ nhau và \(\widehat M - \widehat N = {10^0}\). Tìm số đo của \(\widehat M;\widehat N\) 

  • A. \(\widehat M = {30^0};\widehat N = {40^0}\)
  • B. \(\widehat M = {50^0};\widehat N = {40^0}\)
  • C. \(\widehat M = {50^0};\widehat N = {60^0}\)
  • D. \(\widehat M = {40^0};\widehat N = {50^0}\)
 

 

YOMEDIA
1=>1