YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 24 trang 205 SGK Toán 11 NC

Bài tập 24 trang 205 SGK Toán 11 NC

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

a) \(y = \frac{{x - 1}}{{x + 1}}\), biết hoành độ tiếp điểm là x0 = 0

b) \(y = \sqrt {x + 2} \), biết tung độ tiếp điểm là y0 = 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{f\left( x \right) = \frac{{x - 1}}{{x + 1}}}\\
{{x_0} = 0 \Rightarrow {y_0} = f(0) =  - 1}\\
\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = \frac{{\left| {\begin{array}{*{20}{c}}
1&{ - 1}\\
1&1
\end{array}} \right|}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} = \frac{2}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}\\
 \Rightarrow f\left( 0 \right) = 2
\end{array}
\end{array}\)

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là :

\(y - ( - 1) = 2(x - 0) \Leftrightarrow y = 2x - 1\)

b)

\(\begin{array}{l}
f\left( x \right) = \sqrt {x + 2} ;f({x_0}) = 2\\
 \Leftrightarrow \sqrt {{x_0} + 2}  = 2 \Leftrightarrow {x_0} = 2\\
f\prime (x) = \frac{1}{{2\sqrt {x + 2} }} \Rightarrow f\prime (2) = \frac{1}{4}
\end{array}\)

Phương trình tiếp tuyến cần tìm là:

\(y - 2 = \frac{1}{4}(x - 2) \Leftrightarrow y = \frac{{x + 6}}{4}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24 trang 205 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON