Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 Getting Started - Making Arrangements

Lý thuyết FAQ

Bài học Getting Started Unit 2 Lớp 8 - Making Arrangements hướng dẫn các em làm quen với một số vật dụng và phương tiện thông tin liên lạc.

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 2 Lớp 8

Match each object with its name. (Nói mỗi vật trong hình với tên gọi của chúng)

a fax machine            an address book        a telephone directory

a public telephone      a mobile phone          an answering machine


Guide to answer

a. an answering machine: máy tự động trả lời và ghi lại lời nhắn gửi

b. a mobile phone: điện thoại di động

c. a fax machine: máy (nhận gửi) fax

d. a telephone directory: danh bạ điện thoại

e. a public telephone: điện thoại công cộng

f. an address book: sổ ghi địa chỉ

Lời kết

Bài học Getting Started Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 trên đây là phần làm quen một số đồ vật và tên gọi của chúng về những phương tiện liên lạc, các em cố gắng học thuộc và ghi nhớ tên gọi ứng với hình ảnh của chúng một cách chính xác. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn