ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 15 lớp 6 Cities, buildings and people


Bài học Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Cities, buildings and people hướng dẫn các em đọc và tìm hiểu một số thông tin về những thành phố lớn trên thế giới.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. Unit 15 Lớp 6 Task B1

 • Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

 • a big building (một tòa nhà lớn)
  • a bigger building (một tòa nhà lớn hơn)
   • a biggest building (một tòa nhà lớn nhất)
 • a small house (một ngôi nhà nhỏ)
  • a smaller house (một ngôi nhà nhỏ hơn)
   • a smallest house (một ngôi nhà nhỏ nhất)
 • a tall building (một tòa nhà cao)
  • a taller building (một tòa nhà cao hơn)
   • a tallest building (một tòa nhà cao hơn nhất)

2. Unit 15 Lớp 6 Task B2

 • Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

- Thành phố Mê-xi-cô là thành phố lớn nhất thế giới. Nó có 13,6 triệu dân.

- Tô-ki-ô thì nhỏ hơn. Nó có dân số là 12 triệu người.

- Luân Đôn là thành phố nhỏ nhất trong ba thành phố này. Nó có 6,3 triệu dân.

- Các thành phố của Việt Nam thì nhỏ. Thủ đô có dân số 2,6 triệu người.

- Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn thủ đô. Nó có 3,5 triệu người.

 • Answer the question (Trả lời câu hỏi)

a) Is Ha Noi bigger than Ho Chi Minh City? (Thủ đô Hà Nội có lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh không?)

=> No, it isn't. Ha Noi is smaller than Hồ Chí Minh City.

b) Which is the biggest city in the world? (Thành phố nào lớn nhất thế giới?)

=> Mexico City is the biggest in the world.

c) Which is bigger: London or Tokyo? (Thành phố nào lớn hơn: Luân Đôn hay Tô-ki-ô?)

=> Tokyo is bigger than London.

3. Unit 15 Lớp 6 Task B3

 • Listen and read. Then answer the question. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)
 • Hướng dẫn dịch

- Tháp Sears ở Chicago, Mỹ, thì cao. Nó cao 442 mét. Nhưng nó không phải là tòa nhà cao nhất thế giới.

- Tháp đôi PETRONAS ở Kuala Lumpur, Malaysia, cao hơn. Nó cao 452 mét. Nó là tòa nhà cao nhất thế giới.

 • Answer the question (Trả lời câu hỏi)

Which is taller: Sears Tower or PETRONAS Twin Tower?

=> PETRONAS Twin Tower is taller than Sears Tower.

4. Unit 15 Lớp 6 Task B4

 • Listen and read. Then ask and answer questions with a partner. (Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời với bạn học.)
 • Hướng dẫn dịch

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là công trình kiến trúc dài nhất thế giới.

Nó dài hơn 6 000 km.

Nó cao từ 4 đến 12 m.

Nó dày hơn 9 m.

 • Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

- How long is the Great Wall?

=> It's 6000 kilometers long.

- How high is it?

=> It's between 4 and 12 meters high.

- How thick is it?

=> It's over 9 meters thick.

Bài tập trắc nghiệm Part B Unit 15 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Part B - Cities, buildings and people, để củng cố nội dung bài học mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 15 lớp 6 Cities, buildings and people

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Hỏi đáp Part B Unit 15 Lớp 6

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • What is the most popular drink in Italy?

  Theo dõi (0)
 • . Choose the best answer to complete each sentence.

  1. Would you like ______tea?

  A. any B. some C. a D. many

  2. There ______ much beer in the bottle.

  A. isn’t B. aren’t C. is not D. A&C

  3. ______ does Nam have a toothache? – Because he eats too many cakes.

  A. What B. When C. Why D. Who

  4. Hoa is sitting ______ her parents.

  A. next B. opposite C. in front D. between

  5. What ______ are her eyes? – They are black.

  A. subject B. colour C. time D. class

  6. Are there any English ______ in your class? - No, there aren’t.

  A. students B. student C. child D. teacher

  7. How much ______ is there in the cupboard? - There’s a lot.

  A. eggs B. oranges C. milk D. apples

  8. I’m going ______ some oranges.

  A. buying B. buy C. buys D. to buy

  9. My sister is ______me.

  A. tall than B. taller than C. than tall D. than taller

  10. The Mekong River is______ than The Red River.

  A. longer B. taller C. shorter D. higher

  11. She is from Japan. She speaks ______.

  A. Vietnamese B. English C. Chinese D. Japanese

  12. Everest is ______mountain in the world.

  A. the high B. the higher C. highest D. the highest

  13. She is studying hard. She is going to be______ student in my class.

  A. the best B. best C. the better D. better

  14. What______ the weather like today?

  A. do B. is C. does D. A&B

  15. What do you often do______ the summer?

  A. at B. in C. on D. for

  16. Do you go out ______?

  A. in the afternoon on Fridays B. on Fridays in the afternoon

  C. on afternoons Friday D. on Friday afternoons

  17. On Sunday mornings I stay in bed ______ 8 o’clock.

  A. until B. at C. from D. to

  18. I often ______ in winter.

  A. go playing skiing B. go skiingC. play skiing D. go to ski

  19. We shouldn’t cross the street outside the ______ .

  A. pavement B. foot lane C. sidewalk D. zebra crossing

  20. It’s difficult to cross this street because there is too much ______.

  A. crowd B. traffic C. people D. transport

  Hơi dài nên mong mấy bạn giúp !

  Theo dõi (0)
 • Tưởng tượng em sẽ có 1 chuyến đến thăm 1 thành phố mình yêu thích trên thế giới, hãy viết bài miêu tả về thành phố đó.

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1