ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 - Cities, buildings and people

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 15 Tiếng Anh lớp 6 Phần B do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng chỗ mỗi câu sau

  It is .... building of the three buildings.

  • A. old
  • B. older
  • C. oldest
  • D. the oldest
  • A. population
  • B. polluted
  • C. popular
  • D. postcard
   
   
  • A. biger
  • B. bigger
  • C. bigest
  • D. biggest
  • A. small
  • B. smaller
  • C. the smaller
  • D. smallest
  • A. in
  • B. on
  • C. of
  • D. at
 

 

 

YOMEDIA
1=>1