ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 12 lớp 6 Grammar - Ngữ pháp


Bài học Grammar Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 hướng dẫn các em cấu trúc câu hỏi và trả lời về mức độ thường xuyên của hoạt động nào đó có sử dụng một số trạng từ tần suất.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1. How often ...?

 • Chúng ta sử dụng câu hỏi với How often để hỏi xem sự việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào.

- How often do you go to the cinema? Bao lâu bạn đi xem phim một lần?

- How often does he write to you? Bao lâu anh ấy viết thư cho bạn một lần?

 • Trong câu trả lời câu hỏi trên, các em sử dụng các trạng từ (cụm trạng từ) tần suất.

- How often do you go home? Bao lâu bạn về nhà một lần?

+ Once a month. Mỗi tháng một lần.

+ Every weekend. Mỗi ngày cuối tuần.

2. Trạng từ tần suất (Adverb of frequency)

Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ?

Trạng từ chỉ tần suất có thể:

 • Đứng trong câu, tức là đứng sau động từ "to be" hoặc đứng trước động từ chính.
 • Đứng cuối câu

a. Trạng từ tần suất đứng trong câu

Các trạng từ tần suất đứng trong câu thường thấy là:

 • always: luôn luôn
 • frequently: thường xuyên
 • usually: thường xuyên
 • often: thường
 • sometimes: đôi khi
 • occasionally: thỉnh thoảng
 • seldom: ít khi
 • rarely: ít khi, hay scarely: ít khi 
 • never: không bao giờ

Vị trí

Loại trạng từ chỉ tần suất này thường đứng ở:

 • sau động từ BE:

- He's never late for school. Anh ấy không bao giờ đi học muộn.

 • trước động từ thường:

- He never goes to bed after eleven o'clock. Anh ấy không bao giờ đi ngủ sau 11 giờ.

 • sau trợ động từ:

- He'll never be late for school. Anh ấy sẽ không bao giờ đi học muộn.

- We must always obey our parents. Chúng ta phải luôn luôn vâng lời cha mẹ.

 • sau trợ động từ thứ nhất nếu có nhiều trợ động từ:

- He'll often be given homework. Anh ấy thường được cho bài tập về nhà.

 • trước động từ trong câu câu trả lời ngắn:

- Do you go to the cinema? Bạn có đi xem phim không?

No, I never do. Không, tôi không bao giờ đi xem phim.

- Is the temperature below zero here? Ở đây nhiệt độ có xuống dưới 0 độ không?

No, it never is. Không, không bao giờ.

b. Trạng từ tần suất đứng cuối câu

Những cụm trạng từ tần suất ở cuối câu bao gồm:

 • every + ... (mỗi ...): ví dụ như every day, every month, ...
 • once + ... (một lần mỗi ...): ví dụ như once a week, once a month, ...
 • twice + ... (hai lần mỗi ...): ví dụ như twice a day, twice a month, ...
 • every two/three/... + days/weeks/... (mỗi hai/ba/... + ngày/tuần/... một lần)
 • threes times a week/month/... (mỗi tuần/tháng/... ba lần)

Ví dụ:

- He writes home once a month. Mỗi tháng anh ấy viết thư về nhà một lần.

- The Olympics takes place every four years. Thế Vận Hội diễn ra 4 năm một lần.

3. Go và Play

Hai động từ go và play thường được sử dụng để chỉ các hoạt động thể thao. Trong đó:

 • Play được dùng với tên các môn thể thao. Ví dụ:

play football/soccer: chơi bóng đá

play tennis: chơi quần vợt

play volleyball: chơi bóng chuyền ...

- They are playing badminton. Họ đang chơi cầu lông.

- We are playing table tennis. Chúng tôi đang chơi bóng bàn.

 • Go được dùng với các môn thể thao có cấu tạo dạng V-ing. Ví dụ:

go swimming: đi bơi

go fishing: đi câu cá

go jogging: chạy bộ ...

- She goes fishing with her friends. Cô ấy đi câu cá với bạn bè.

Bài tập trắc nghiệm Grammar Unit 12 Lớp 6

Trên đây là nội dung bài học Ngữ pháp Unit 12 tiếng Anh lớp 6, để củng cố bài học ngữ pháp mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 6 Grammar - Ngữ pháp

Câu 2 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1. You ( be)................ angry if he refuses to help you?

  2. I will send him the message as soon as he ( return ) ......................

  3. If you ( not come) ............... there on time. we (go) ......... without you.

  4. It is not easy ( find)............... a suitable apartment in a big city.

  5. My father is a biology teacher. He ( be).............. once a photographer.

  6. My mother and my brother( be).............. in American with him last year.

  7. I think he( go) .............. there again this summer

  8. My mother is a housewife. She( stay)................. at home and ( look).............. after he family

  9.At 8 p.m yesterday we ( have) ..................... dinner together when the phone rang.

  10. My mother's friends( phone) ................ to tell her that she had won painting prize. You know my mother( draw)................. very beautifully and we are proud of that.

  11. You( be )........... ... able to speak English better than if you ( learn)........... harder.

  12. Jack( watch).............. TV when his friend ( ring) ............... him up last night

  13. Can youshow him how( use )............................ the computer when he ( come) ..................... home

  14. Where( be) .......................... Jack and him ? - They( play) .... chess at thes Youth Club

  15. My brother ( have ) ... holidays every two months and he often( go) ................. to Dalat

  16. Hoa ( worry) ...................... a lot about her mother's healthlast night

  17. Liz ( give) ................Ba some new Amẻican stamps yesterday afternoon

  18. you( be) ................. a good student last year? - yes, i was

  19. she gets fat because she is always tasting things while she ( cook).......

  20. Bill decided ( buy) .................. a new car rather than a used one

  21. Long( tall) ........ down the stairs this morning and ( break).................. his leg

  22. - The package has(be) .................... there tomorrow. It ( be) ............... there in time?

  - Don't worry. I am going to send it by express mail

  23. We ( play)...................... soccer this afternoon .Would you like ( join) ..................us?

  24. you can borrow my umbrella. I ( not/use) ............... it at the moment

  25. i ( not have) a carat the moment. so i ( go) to work on the bus this week. i usually drive to wor

  26. look! the plane( fly)towards the airport. It ( land)..

  MN ƠI !! GIÚP MIK VS TÝ CHIỀU MIK PHẢI NỘP RỒI MIK CẦN GẤP LẮM!!

  AI LÀM NHANH VÀ ĐÚNG MIK TICK LUÔN NHÉ!!!

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1