Trắc nghiệm Unit 12 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 12 do HỌC247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

  Hello. I'm Nam. I have two (1).... Lan and Thu. My mother, my father, and I are storekeepers. My sister don't work. They are at school. They usually go (2).... on Saturday. In the evenings, we all like (3).... television. My sister always listen (4).... music, but my parents and I don't. Reading and cooking are our pastimes. I often go out with my friends (5).... the weekend.

  Câu 1:

  • A. sisters
  • B. brothers
  • C. friends
  • D. classmates
 • Câu 2:

  • A. swim
  • B. to swim
  • C. swimming
  • D. for swimming
 • Câu 3:

  • A. watch
  • B. watches
  • C. to watching
  • D. watching
 • Câu 4:


   

  • A. for
  • B. to
  • C. about
  • D. of
 • Câu 5:

  • A. on
  • B. in
  • C. of
  • D. when
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn