ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 11 mới Unit 2 Reading


Bài học Unit 2 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em cách trả lời câu hỏi, và học từ vựng mới thông qua bà đọc có liên quan tới chủ đề Những Mối quan hệ. 

 

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 2 Lớp 11 Reading Task 1

Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh).

1. What is happening in the pictures? What problems do you think these people have?_________________ (Điều gì đang xảy ra trong bức tranh? Bạn nghĩ những người này có những vấn đề gì?)
2. Whenever you have problems with schoolwork or relationships (at home or at school), who do you talk to?_____________ (Bất cứ khi nào bạn có vấn đề trong việc học tập ở trường hoặc các mối quan hệ (ở nhà hay ở trường), bạn nói chuyện với ai?)

Bài dịch và đáp án chi tiết:

 Picture a The teacher is returning students' papers. The boy is depressed because of his poor grades. (Tranh a: Giáo viên đang trả bài kiểm tra cho học sinh. Cậu bé đang chán nản vì điểm kém).
 Picture b Their relationship is breaking up. (Tranh b. Mối quan hệ của họ tan vỡ).
 Picture c They're having an argument. (Tranh c. Họ đang tranh luận).

2. Unit 2 Lớp 11 Reading Task 2

An advice column in a newspaper offers help to readers when they arc in trouble. Read the column and match the readers’ names with their problems. (Mục lời khuyên trên một tờ báo sẽ giúp độc giả nào đang gặp rắc rối. Em hãy đọc rồi ghép tên của độc giả với những rắc rối của họ.) 

Question: Hoa is my only friend at school. She's also the only person I completely trust. Two weeks ago, I told her I was very unhappy and lonely and that I even wanted to drop out of school. She promised not to tell anyone ... but then she told our teacher about it. We had an argument and I stopped talking to her. Was I right?
(Van Ha)
Counsellor: Dear Ha, I understand your feelings. But think of it this way: maybe Hoa was really afraid that you’d drop out of school. She didn’t know what to do to help you. I’m sure she just wanted to help you in her own way, even if it’s not the way that you wanted. Try to reconcile with Hoa, talk to her about it, and I hope you’ll be good friends again. Good luck!
Question: In my class, the girls are on good terms with all the boys, except me. The girls just don't even notice me, and the boys make jokes about it. I think that's because I'm short and fat, and girls don't find me attractive. I feel very lonely. Please help me.
(Quang Nam)
Counsellor: Well, don’t worry too much. Everyone has qualities that make them attractive to other people. A person's true value does not lie in his appearance, but in his achievements and contributions to the community. I don’t think it’s your physical appearance that makes the girls stay away from you. If you study hard and become an excellent student, girls may notice you and ask you for help. Meanwhile, you should try building up friendships. Take the initiative and engage your classmates in friendly conversations. Ask them questions to find out what they like to talk about - a song, a film or something else - and then discuss that topic. I hope that will help.

1. Van Ha a. My friend wants to quit school
2. Quang Nam b. My friend betrayed my trust
  c. I don't have friends

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. B (Van Ha: My friend betrayed my trust.)
2. C (Quang Nam: I don't have friends.)

Tạm dịch:

Câu hỏi: Hoa là bạn duy nhất của tôi ở trường. Cô ấy cũng là người duy nhất tôi hoàn toàn tin tưởng. Hai tuần trước, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi rất không hạnh phúc và cô đơn, và tôi thậm chí muốn bỏ học. Cô ấy hứa sẽ không nói với bất cứ ai ... nhưng sau đó cô ấy nói với giáo viên của chúng tôi về điều đó. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã và tôi đã ngừng nói chuyện với cô ấy. Tôi có đúng không?
(Văn Hà)
Cố vấn: Hà thân mến, tôi hiểu cảm xúc của bạn. Nhưng hãy nghĩ về nó theo cách này: có lẽ Hoa thực sự sợ rằng bạn sẽ bỏ học. Cô ấy không biết phải làm gì để giúp bạn. Tôi chắc chắn cô ấy chỉ muốn giúp bạn theo cách riêng của mình, ngay cả khi nó không phải là cách mà bạn muốn. Hãy cố gắng hòa giải với Hoa, nói với cô ấy về điều đó, và tôi hy vọng các bạn sẽ trở lại thành bạn tốt của nhau. Chúc may mắn!
Câu hỏi: Trong lớp học của tôi, các cô gái có quan hệ tốt với tất cả các chàng trai, ngoại trừ tôi. Các cô gái thậm chí không nhìn thấy tôi, và các chàng trai lấy điều đó làm trò đùa. Tôi nghĩ đó là vì tôi lùn và béo, và các cô gái không thấy tôi hấp dẫn. Tôi cảm thấy rất cô đơn. Làm ơn giúp tôi.
(Quang Nam)
Cố vấn: Vâng, đừng lo lắng quá nhiều. Mọi người đều có phẩm chất làm cho họ hấp dẫn người khác. Giá trị thực sự của một người không nằm trong sự hiện diện của anh ta, nhưng trong thành tích và đóng góp của anh ta cho cộng đồng. Tôi không nghĩ rằng đó là ngoại hình của bạn khiến cho các cô gái ở xa bạn. Nếu bạn học tập chăm chỉ và trở thành một sinh viên xuất sắc, các cô gái có thể nhận ra bạn và yêu cầu bạn giúp đỡ. Trong khi đó, bạn nên thử xây dựng tình bạn. Chủ động và thu hút bạn học trong các cuộc trò chuyện thân thiện. Hãy hỏi họ những câu hỏi để tìm hiểu về những gì họ muốn nói đến - một bài hát, một bộ phim hay một cái gì đó khác - và sau đó thảo luận về chủ đề đó. Tôi hy vọng rằng sẽ giúp ích cho bạn.
1. Văn Hà
2. Quang Nam
a. Bạn của tôi muốn bỏ học.
b. Bạn của tôi phản bội sự tin tưởng của tôi.
c. Tôi không có nhiều bạn bè

3. Unit 2 Lớp 11 Reading Task 3

Find the words or expressions in the text that have the following meanings and write them in the spacc below. (Tìm từ / cụm từ trong đoạn văn có nghĩa dưới đây rồi viết những từ đó vào khoảng trống bên dưới.) 

1. Be friendly and able to Interact well with someone

____
2. Take an opportunity to act before other people do ____
3. Have confidence in someone ____
4. Take part in (a conversation) ____
5. Stop going to classes before finishing one’s studies ____

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. Be on good terms with someone
2. Take the initiative
3. Trust
4. Engage in (a conversation)
5. Drop out (of school)

Bài dịch:

1. Thân thiện và có khả năng giao tiếp tốt với ai đó - Có quan hệ tốt với người khác
2. Có cơ hội để hành động trước khi người khác làm - Chủ động
3. Có niềm tin vào một ai đó - Tin tưởng
4. Tham gia (một cuộc trò chuyện) - Tham gia vào một cuộc trò chuyện 
5. Ngừng đi học trước khi học xong - Bỏ học 

 

4. Unit 2 Lớp 11 Reading Task 4

Read the newspaper column again and answer the questions. (Hãy đọc lại bài báo rồi trả lời câu hỏi).

1. What is the relationship between Ha and Hoa? (Mối quan hệ giữa Ha và Hoa là gì?)
2. What did Ha tell Hoa two weeks ago? (Ha đã nói Hoa điều gì 2 tuần trước?)
3. Why did they have an argument? (Tại sao họ đã tranh luận ?)
4. Does the counsellor agree with Ha's reactions? (Cố vấn có đồng ý với thái độ của Hà không?)
5. What does Quang Nam think about his own appearance? (QuangNam suy nghĩ gì về vẻ bề ngoài cảu riêng anh ấy)
6. Why do his male friends make jokes about him? (Tại sao những người bạn của nam lại đùa giỡn về anh ấy như thế)
7. What does the counsellor advise Nam to do? (Cố vấn khuyên Nam làm điều gì?)

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. Keyword: Relationship/Ha and Hoa. (They are close friends. Họ là bạn thân).
2. Keyword: 2 weeks ago. Ha told Hoa about her depression and her intention to drop out of school. (Hà nói với Hoa về tình trạng trầm cảm và ý định bỏ học).
3. Keyword: Argument. Because Hoa promised to keep Ha's story secret, but then she told the teacher about it. (Không. Cô ấy cố gắng giải thích tại sao Hoa nói với giáo viên về vấn đề của Hà, và khuyên Hà hãy nói chuyện với Hoa lần nữa).
4. Keyword: Agree/ Reaction. No. She tries to explain why Hoa told the teacher about Hoa's problem, and advises Ha to talk to Hoa again. (Anh ấy nghĩ anh ấy rất lùn và béo, và các cô gái không thấy anh ấy hấp dẫn).
5. Keyword: His own appearance. He thinks he is short and fat, and girls don't find him attractive. (Anh ấy nghĩ anh ấy rất lùn và béo, và các cô gái không thấy anh ấy hấp dẫn).
6. Keyword: Make jokes. Because Nam does not have a good relationship with the girls in his class. Vì Nam không có mối quan hệ tốt với các cô gái trong lớp.
7. Keyword: counsellor advise. The counsellor advises Nam to focus on his studies, become an excellent student and learn how to start a friendly conversation with his classmates. (Cố vấn khuyên Nam nên tập trung vào việc học tập của mình, trở thành một học sinh xuất sắc và học cách bắt đầu một cuộc trò chuyện thân thiện với bạn học).

 

5. Unit 2 Lớp 11 Reading Task 5

If you were the counsellor in charge of the advice column, what would you advise Ha and Nani to do? Discuss with a partner. (Nếu em là tư vấn viên chuyên mục cho lời khuyên em sẽ khuyên Hà và Nam làm gì? Thảo luận với bạn bên cạnh).

If i were the counsellor in such situation, i would give them some of the most suitable advice below: (Nếu tôi là cố vấn trong tình huống như thế, tôi sẽ cho họ một vài lời khuyên thích hợp nhất dưới đây)
1. They should ignore unecessary small things like that, and try to focus on more valuable things (Họ nên phớt lờ những chuyện nhỏ không cần thiết như thế, và cố gắng tập trung vào những điều giá trị hơn)
2. Be confident and alwyas trust in themselves could be a way for them to overcome troubles they meet at the teenagers' age. (Tự tin và luôn tin tưởng vào bản thân họ cũng là 1 cách cho họ để vượt qua những rắc rồi họ gặp ở tuổi thiếu niên).
3. Last but not least, i would ask them to keep calm and control their feelings as much as possible. (Cuối cùng những cũng rất quan trọng đó là tôi sẽ bảo họ giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc càng nhiều càng tốt)

Hà nói với Hoa về tình trạng trầm cảm và ý định bỏ học.

6. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 2 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Relationships - Reading chương trình Tiếng Anh lớp 12 mới về những mối quan hệ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 11 mới Reading.

 • Câu 1: Different relationships affect teenagers in various ways. Friends impact teenagers almost the same amount as their parents. Teenagers go to their friends for help or to ask questions that they could not ask their parents about. Most of the time their friends give them good advice. In most cases they tell their friends how to dress and act when being around certain people. Love relationships just make it even harder for a teenager to get a good education. Some start to fail in school because they are hanging out with their boyfriend or girlfriend instead of doing their work. Parents have a big influence on teenagers because their children look up to them and the majority of them grow up to act and do things just like their parents did with them. Children who have experienced a family break-up may have lower achievements than children brought up in an intact family. As previously stated, teenagers are affected by many relationships which involve their friends, family, and their love relationships. The relationships affect them so much that most teenagers change their ideas about how they should live their lives in a different way and to change their future goals. They should be influenced to help themselves or to help others.

  Teenagers go to their friends in order to______ .

  • A. Impact them in various ways and the same amount
  • B. Ask for help or advice that their parents can’t give them 
  • C. Have different relationships that their parents can’t offer
  • D. Ask how to dress when being around certain people
  • A. Their boyfriend or girlfriend may make them fail in school
  • B. They tell their boyfriend or girlfriend how to dress or how to act
  • C. They try to do their work instead of hanging out with their boyfriend or girlfriend
  • D. They hang out with their boyfriend or girlfriend instead of studying

Câu 3 - Câu 10: Xem trắc nghiệm để thi online

7. Hỏi đáp Reading Unit 2 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)