YOMEDIA
ZUNIA12

Unit 16 lớp 11 Listening - Bài nghe The wonders of the world


Bài học Unit 16 The wonders of the world phần Listening phát triển kỹ năng nghe và điền từ kết hợp với trả lời câu hỏi xoay quanh chủ đề về Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 16 Lớp 11

Look at the picture and answer the questions that follow. (Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi)

1. What can you see in the picture? (Em nhìn thấy gì trong bức tranh?)

2. Where do you think it is? (Em nghĩ nó ở đâu?)

3. When do you think it was built? (Em nghĩ nó được xây dựng khi nào?)

Guide to answer

1. In the picture we can see a long wall.

2. I think it maybe in a country in Asia.

3. I don't know exactly but maybe long time ago.

2. While You Listen Unit 16 Lớp 11

2.1. Unit 16 Listening Task 1

Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information. (Nghe đoạn văn về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và điền những thông tin còn thiếu.)

Guide to answer

Attration of the wall

- It is said to be visible from (1) the moon.

- It was listed as a World Heritage by UNESCO in (2) 1987.

Construction of the wall

- It was mostly built during (3) the Ming Dynasty.

It took (4) 200 years to complete the wall.

- Some of its parts were built around (5) 200 B.C.

Special features of the wall 

- The length of the wall is (6) 6000 km

- The average height of the wall is (7) 11 meters

- The ancient peple used (8) stones to built the roadway.

2.2. Unit 16 Listening Task 2

Listen to the passage again and answer the following questions. (Nghe lại đoạn văn và trả lời những câu hỏi bên dưới.)

 1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall? (Người Trung Quốc xưa đã bắt đầu xây dựng Vạn Lý Trường Thành khi nào?)
 2. How many provinces does the wall cover? (Bức tường kéo dài qua bao nhiêu tỉnh?)
 3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world? (Tại sao nó được xem là một trong những kỳ quan nhân tạo tuyệt vời nhất của thế giới?)
 4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why? (Đoạn nào của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất đề thăm quan? Tại sao?)

Guide to answer

 1. The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368. 
 2. Five provinces. 
 3. Because it can be seen from the Moon. 
 4. The part in the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

3. After You Listen Unit 16 Lớp 11

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders of the world and how it was built. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói với bạn mình lý do Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những kỳ quan tuyệt với nhất của thế giới và nó được xây dựng như thế nào.)

Guide to answer

Because it can be seen from the moon, because it is very long, because it was built a long time ago,........

4. Tapescript Listening Unit 16 Lớp 11

The Great Wall of China, which is said to be visible from the moon, winds up and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered one of the greatest man-made wonders in the world thanks to its magnificence and significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO. The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years to complete. Some parts of the wall are much older and go back to around 200 B.C. It stretches for about 6,000 km from east to west. The wall is about 11 meters high and a stone roadway runs along the top of it. The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer to see the wall in a relatively natural state, you’d better go to the northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice for visit because it is still in its original state. A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Phần dịch bài nghe Unit 16 tiếng Anh lớp 11

Vạn Lý Trường Thành, được cho là có thể nhìn thấy từ mặt trăng, cuộn quanh sa mạc, đồng cỏ và núi của 5 tỉnh. Nó được coi là một trong những kỳ quan nhân tạo lớn nhất thế giới nhờ vào sự lộng lẫy và tầm quan trọng của nó. Năm 1987, Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vạn Lý Trường Thành như chúng ta thấy ngày nay hầu hết được xây dựng trong thời nhà Minh với các mục đích phòng vệ. Nó bắt đầu vào năm 1368 và mất 200 năm để hoàn thành. Một số phần của bức tường cổ hơn và bắt đầu xây từ năm 200 trước công nguyên. Nó trải dài khoảng 6.000 km từ đông sang tây. Tường cao khoảng 11 mét và đường bằng đá chạy dọc theo đỉnh của nó. Vạn Lý Trường Thành là một biểu tượng của quốc gia Trung Quốc trong suốt lịch sử. Nếu bạn thích nhìn thấy bức tường ở trạng thái tương đối tự nhiên, bạn nên đi về phía tây bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất để đến thăm quan vì nó vẫn còn ở trạng thái ban đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý Trường Thành chắc chắn sẽ mang lại cho du khách sự phấn khích tuyệt vời trong từng bước của bức tường.

5. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listening Unit 16 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 16 lớp 11 Listening.

 • Câu 1: Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase

  The Hanging Gardens of Babylon and the walls of Babylon (near present-day Al Hillah in Iraq) are (1) ____ one of the original Seven Wonders of the World. They were built by Nebuchadnezzar II around 600 BC. He (2) ____ to construct gardens to please his wife, Amytis of Media, who longed (3) ____ the trees and beautiful plants of her homeland. The Garden was (4) ____ in a plain; and the circuit of its wall was three hundred and eighty-five miles. The (5) ____ of its wall was thirty-two feet; built up in tiers (6) _____ it resembled a theater.

  There was some controversy as to (7)___ the Hanging Gardens were an actual creation or a poetic creation (8) ____ the lack of documentation of them in the chronicles of Babylonian history. In ancient writings the Hanging Gardens of Babylon were first (9) ____ by Berossus, a Chaldean priest who (10) ___ in the late 4th century B.C. These accounts were later elaborated on by Greek historians.

  (1) _______

  • A. appreciated
  • B. considered
  • C. seen
  • D. thought
  • A. said
  • B. is said
  • C. was said
  • D. was saying
  • A. for
  • B. of
  • C. to
  • D. with

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

6. Hỏi đáp Listening Unit 16 Lớp 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF