Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 Bài nghe Listening Friendship

Lý thuyết FAQ

Học247 giới thiệu đến các em bài học tiếng Anh Listening Unit 1 lớp 11. Bài học giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe và lựa chọn đáp án đúng hay sai, ngoài ra sau khi nghe các em còn có thể ghi chú và tường thuật lại một số nội dung quan trọng của bài với chủ đề xoay quanh tình bạn.

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 1 Lớp 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Who is your best friend? (Người bạn thân nhất của bạn là ai?)

2. How did you happen to meet him or her? (Làm thế nào bạn gặp bạn ấy?)

3. How long have you known each other? (Các hạn biết nhau được bao lâu rồi?)

4. What qualities do you admire in your best friend? (Bạn cảm phục phẩm chất gì ở người bạn của mình? )

Guide to answer

1. My best friend is ... .

2. I met him/her on the first day we went to school.

3. We have known each other for 5 years /since 2015.

4. I admire him/ her because he/ she is helpful, unselfish, truthful, reliable, ...

2. While You Listen Unit 1 Lớp 11

You will hear Lan and Long talk about their best friends. Listen to their talks and then do the tasks that follow. (Bạn sẽ nghe Lan và Long nói về những người bạn tốt nhất của họ. Hãy nghe cuộc nói chuyện của họ và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Unit 1 Lớp 11 Listening Task 1

Listen and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe và xác định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Lan's Talk

1. Ha and Lan shared an apartment in Nguyen Cong Tru Residential Area in Hanoi.

2. Lan thinks that Haiphong people are unfriendly.

3. Lan spent two days in Do Son.

4. Ha took Lan to Do Son on her motorbike.

5. Ha introduced Lan to a number of her friends there.

6. Ha and Lan have become friends since Lan's trip to Do Son.

Long's Talk

1. Minh and Long have been friends since school.

2. Long was a guitarist.

3. Long loves Minh's sense of humour.

4. They have a lot of things in common.

5. Minh always helped Long out of difficulties.

Guide to answer

 • Lan's Talk
1 2 3 4 5 6
F F T F T F

 

 • Long's Talk
1 2 3 4 5
F F T T T


Unit 1 Lớp 11 Listening Task 2

Listen again and note down the ideas in the table below. (Hãy nghe lại và ghi lại các ý tưởng trong bảng dưới đây.)

Guide to answer

  How and where they met What they like about their friends
Lan
 • They used to live in the same residential area in Hanoi.
 • Lan went on a holiday to Do Son and Ha went there to visit her.
 • Ha's very friendly and helpful.
 • Ha's sociable. She's got many friends in Do Son and she introduced Lan around.
Long
 • They met in college.
 • Minh played the guitar. Long was a singer.
 • They worked together.
 • Minh has a sense of humour.
 • Minh likes to go to plays and movies.
 • Mirth is a good listener.
 • Minh is friendly and helpful.

 

3. After You Listen Unit 1 Lớp 11

Work in pairs. Take turns to talk about how Ha has been Lan's best friend and how Minh has been Long's best friend. (Làm việc theo cặp. Hãy thay phiên nhau nói làm sao Hà trở thành người bạn tốt nhất của Lan, và Minh trở thành người bạn thân nhất của Long.)

4. Tapescript Listening Unit 1 Lớp 11

Lan’s talk

My best friend is Ha. We’ve been friends for a long time. We used to live in Nguyen Cong Tru Residential in Hanoi. Her family moved to Hai Phong in 1985. It is said that Hai Phong people are cold, but Ha is really, really friendly. I started to set to know her when I was going on a two-day trip to Doson last year and I didn't know anybody there. I gave Ha a ring and she was so friendly, she said, “Oh, I’ll come to visit you." So she rode on her motorbike to Doson and twenty minutes later she was there. She stayed with me for two days. She happened to know a lot of people there, so she introduced me around, and we’ve been best friends ever since.

Long’s talk

My best friend is Minh. We met in college. I was there singing and Minh was a guitarist. So we worked together a lot. Minh has a great sense of humour, he's very very funny, and that's one of my favourite things about him. And over the years. we have been through good times and bad times with each other, and that's one of the things I like best about him. And we have a lot of the same interests. We like to go to plays and movies together. But when we’re going through a rough time, he's really a good friend, and he's a very good listener, and he always helped me through.

Lời kết

Trên đây là nội dụng bài học Listening Unit 1 Tiếng Anh Lớp 11, trong quá trình học bài nếu có vấn đề gì thắc mắc, mời các em đặt câu hỏi tại mục hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng Học247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn