Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 11 phần Vocabulary - Personal Experiences

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 2 tiếng Anh lớp 11 giúp các em tự kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng vừa được học. Chúc các em thực hành hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Choose the one word or phrase- a, b, c, or d - that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu 1:

  • A. restrained
  • B. admirable
  • C. impartial
  • D. disappointed
 • Câu 2:

  • A. shy
  • B. confident
  • C. impatient
  • D. sneaky
 • Câu 3:

  • A. imitate
  • B. follow
  • C. reflect
  • D. pursue
 • Câu 4:

  • A. imagery
  • B. imaginable
  • C. imaginary
  • D. imaginative
 • Câu 5:

  • A. confidence
  • B. enthusiasm
  • C. pleasure
  • D. embarrassment
 • Câu 6:

  • A. memorable
  • B. observable
  • C. acceptable
  • D. reflexible
 • Câu 7:

  • A. protected
  • B. replaced
  • C. embraced
  • D. appreciated
 • Câu 8:

  • A. experience
  • B. experienced
  • C. inexperienced
  • D. inexperience

Được đề xuất cho bạn