Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 11 phần Language Focus - Personal Experiences

Sau khi ôn tập lý thuyết ngữ pháp các thì trong phần bài học, mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm Language Focus Unit 2 tiếng Anh 11 được chọn lọc và biên soạn từ HỌC247. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best fits the blank space in each sentence.

  Câu 1:

  • A. she wrote
  • B. she had written
  • C. had she written
  • D. she has written
 • Câu 2:

  • A. go
  • B. be going
  • C. have gone
  • D. went
 • Câu 3:

  • A. had left
  • B. left
  • C. has left
  • D. has been left
 • Câu 4:

  • A. I'd meet
  • B. I was met
  • C. I met
  • D. I'd have met
 • Câu 5:

  • A. drive
  • B. were driving
  • C. had driven
  • D. had been driving
 • Câu 6:

  • A. leaves
  • B. is leaving
  • C. left
  • D. has left
 • Câu 7:

  • A. already began - got
  • B. have already begun - got
  • C. had already begun - got
  • D. already began - had got
 • Câu 8:

  • A. Were you looking
  • B. Have you looked
  • C. Have you been looking
  • D. Had you looked

Được đề xuất cho bạn