ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 4 Mô

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 4 về online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. các tế bào xếp sit nhau
  • B. các tế bào gối lên nhau
  • C. các tế bào ngăn cách nhau bởi các khoảng gian bào
  • D. các tế bào nối đuôi nhau thành dải
  • A. Bảo vệ và nâng đỡ
  • B. Bảo vệ và co giản
  • C. Trả lời mọi kích thích của môi trường
  • D. Bảo vệ, hấp thụ và bài tiết
   
   
  • A. liên kết
  • B.
  • C. thần kinh
  • D. biểu bì
 • Câu 4:

  Mô là

  • A. tập hợp các tế bào giống nhau liên kết lại và thực hiện một chức năng nhất định trong cơ thể
  • B. tập hợp các tế bào chuyên biệt, thực hiện chức năng riêng biệt cho từng loại
  • C. tập hợp gồm các tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau và thực hiện chức năng nhất định
  • D. tập hợp tất cả các tế bào khác nhau cùng thực hiện một chức năng
  • A. Mô sợi
  • B. Mô sụn
  • C. Mô xương
  • D. Tất cả A, B và C
  • A. 5 loại
  • B. 2 loại
  • C. 4 loại  
  • D. 3 loại
  • A. Mô cơ
  • B. Mô thần kinh
  • C. Mô biểu bì 
  • D. Mô liên kết
  • A. tế bào cơ vân
  • B. tế bào thần kinh
  • C. tế bào thần kinh đệm
  • D. tế bào xương
  • A. Mô thần kinh
  • B. Mô cơ
  • C. Mô liên kết 
  • D. Mô biểu bì
  • A. Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
  • B. Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng
  • C. Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau 
  • D. Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau
 

 

YOMEDIA
1=>1