YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 40 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 4 trang 40 SBT Lịch Sử 8

a) Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị. 

- Về chính trị - xã hội: ...

- Về kinh tế: ...

- Về quân sự: ...

- Về văn hóa - giáo dục: ...

b) Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như thế nào?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị:

- Về chính trị - xã hội: 

+ Xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản.

+ Ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Về kinh tế:

+ Thống nhất thị trường, tiền tệ.

+ Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống,...

- Về quân sự: 

+ Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.

+ Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.

+ Phát triển kinh tế quốc phòng.

- Về văn hóa - giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

+ Chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật.

+ Cử học sinh ưu tú du học phương Tây.

 b) Ý nghĩa của cuộc cải cách Duy tân Minh Trị: nhờ những cải cách toàn diện và đồng bộ, đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành một nước tư bản công nghiệp.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 40 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON